Prace pienińskie

Informacji na temat zakupu PP lub innych publikacji KTG udziela biuro zarządu Oddziału Pienińskiego PTTK.

Okładka - Prace Pienińskie 1989

1989 – Prace Pienińskie, zeszyt 1, wyd. 1989, n. 200 egz.

nakład wyczerpany

 • Słowo wstępne (Edward Moskała)
 • Kręczyński J.: Pierwsze projekty wykorzystania wód Dunajca w rejonie Pienin
 • Węglarz B. Feliks Pławicki właściciel połowy dóbr dworskich „Szczawnica” w XIX wieku ….
 • Krzan B.: Z Sorbony paryskiej do pustelni pod Pieninami
 • Jarocka-Bieniek J.: Muzeum Pienińskie w Szczawnicy historia i rozwój
 • Remiszewski R.M.: Raptularz Oddziału Pienińskiego PTT w Szczawnicy za lata 1893 – 1933
 • Aleksander K.: Miasto moich snów
 • Aleksander K.: Krościenko
 • Oleksy J.: O Marii Bielawskiej
 • Krzan B.: Ginące cmentarze w regionie pienińskim
 • Balara M.: Uroczystość 10-lecia Spisza
 • Drohojowska A.: Ilona Salamon
 • Rustanowicz E.: Akcja „Centrala”
 • Bochnia B.: Jadło!
 • Bochnia B.: Wierchy!
 • Spis treści informatora „Z Dziejów Pienin”
 • Pozycje wydawnicze Ośrodka KTG w Pieninach
 • Skład osobowy Ośrodka KTG w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 1990

1990 – Prace Pienińskie, zeszyt 2, n. 200 egz.

nakład wyczerpany

 • Bartyzel R.: Ocena fitosocjologiczna forma krajobrazu w Pieninach
 • Trajdos T.M.: Rusnackie wioski na Zamagurzu Spiskim
 • Kamocki J.: Badania etnograficzne w Zadziarze
 • Jarocka-Bieniek J.: Pomnik za życia
 • Remiszewski R.M. – Kalendarium Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach za lata 1907-1988
 • Aleksander K.: Najpiękniejszy skrawek świata
 • Szudy H.: Przysłop ’90
 • Orlicki M.: Pomnik ofiar faszyzmu w Krościenku
 • Szudy H.: Pamięci Jana Malinowskiego 10. Remiszewskl R.M.: Szczawnica nie jest dobrym punktem wyjścia w Pieniny
 • Walewski R.:Przehyba czy Prehyba 12. Oleksy J.: Onufry Trembecki – lekarz i człowiek
 • Balara M.: Pierwszy wójt spiski gminy zbiorowej
 • Rustanowicz E.: Legendarny kurier Armii Krajowej z Krościenka
 • Krzan B.: Ks. Walenty Gadowski – Pionier turystyki górskiej w Tatrach i Pieninach
 • Aleksander K.: xxx
 • Spis treści informatora „Z Dziejów Pienin”
 • Wpisani w historię Ośrodka
 • Skład osobowy Ośrodka KTO w Pieninach
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Wykaz Ośrodków KTG w Karpatach Polskich
Okładka - Prace Pienińskie 1991

1991 – Prace Pienińskie, zeszyt 3, n. 100 egz.

nakład wyczerpany

 • Pękala A. ks.- Miłośnik Pienin -śp. ks. dr Bronisław Krzan
 • Dziewolski J.- Przemiany strukturalne drzewostanów na tle ogólnej charakterystyki Pienińskiego Parku Narodowego
 • Pańczyszyn A. – Trochę zimy jesienią
 • Paryski W.H. – Mało znany Feliks Pławicki
 • Orlof E. – Polonofilsko Karola Sidora
 • Remiszewski R.M. – Prapoczątki Towarzystwa Tatrzańskiego w Pieninach
 • Tyszkiewicz J. – Szlachtowa i Szczawnica przy drodze przemarszu armii rosyjskiej w 1849 r
 • Śmietana A. Węglarz S. Remiszewski R.M. – Próba spojrzenia na stan ichtiofauny Dunajca
 • Aleksander K. – U podnóża Pienin
 • Witkowski J. – Z historii budowy kolei linowej na Palenicę w Szczawnicy
 • Szudy H. – Uroczystość otwarcia kolei linowej „Palenica” – 21 września 1991 r
 • Węglarz B. – Boży obiad
 • Krzan B. – Ostatnia droga 10 górali – skazańców zakopiańskiego Palące – na cmentarz w Krościenku
 • Orlof E. – Jeszcze raz o trudnych problemach pogranicza
 • Jarocka-Bieniek J.- Onufry Trembecki – lekarz zdrojowy
 • Trajdos T.M.- O protoplastach rodów Berzewiczych i Gürgeyów
 • Balara M. – Komendant Legii Spisko – Orawskiej
 • Remiszewski R.M. – Recenzje „Teksty źródłowe do historii Polski”
 • I Turniej Recytatorski Literatury Emigracyjnej „Od Mickiewicza do Miłosza” Finał – Szczawnica ’91
 • Trajdos T. – Sprostowanie „O ks.Janie Pataky’m raz jeszcze…”
 • Aleksander K. – Krościeński ogródek
 • Spis treści informatora „Z Dziejów Pienin”
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach
 • Spisko sygnorka
Okładka - Prace Pienińskie 1992

1992 – Prace Pienińskie, zeszyt 4, n. 100 egz., dodruk 100 egz.

nakład wyczerpany

I. Artykuły

 • Remiszewski M.R. – Jubileusz Pienińskiego Parku Narodowego (relacja z sesji naukowej)
 • Tyszkiewicz J. – O ludowym rybołówstwie w Pieninach
 • Midowicz W. – Szlaki Pienin
 • Truś R.J. – Pieniny Wielkanocne
 • Trajdos M.T. – Biała Spiska – miasto tak nam bliskie
 • Orlof E. – Pamięci Józefa Wiśmierskiego
 • Jarocka – Bieniek J. – Źródła mineralne Szczawnicy, ich odkrycie i nazwy
 • Kołączkowski L. – Wspomnienie o Józefie Szalayu
 • Stykowa B. – O twórczości Heleny Wolskiej

Poezja

 • Wolska H. – Sokolica

II. Polemiki, recenzje

 • Węglarz B. – Teodor Lubomirski z Lubowli a sprawa krzyża na Mogile w Szczawnicy
 • Reckiel T. – Uwagi do artykułu na temat aktualnego składu ichtio- fauny Dunajca w rejonie Pienin
 • Śmietana A., Węglarz S., Remiszewski M.R. – Jeszcze w sprawie uwag do artykułu o stanie ichtiofauny Dunajca

Poezja

 • Kowalczyk E. – Spis

III. Komunikaty, przyczynki krajoznawczo-historyczne

 • Remiszewski M.R. – Pamięci Wojciecha Halczyna z Lendaku
 • Witkowski J. – 30 lat miasta Szczawnica
 • Oleksy J. – Konrad Coghen-Znaki zapytania
 • Jazowski A. – Wspomnienie o Michale Balarze
 • Witkowski J. – Moje spotkania z autorem Spiskiego kotlika dukatów
 • Witkowski J. – Kaplica na Sewerynówce
 • Oleksy J. – Z dziejów kursalonu
 • Jarocka – Bieniek J. – Dworzec Gościnny
 • Pańczyszyn A. – Pieniny i Spisz na znaczkach pocztowych
 • Styś Z. – Z historii poczty na Spiszu i Orawie

Poezja

 • Aleksander K. – Dziękczynienie
 • Aleksander K. – Co Bóg darował – skradzione zostanie
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 1993

1993 – Prace Pienińskie, tom 5, n. 11 egz., dodruk 100 egz.

5 zł

 • Skazani na sukces – Marek Staffa
 • 100 lat Oddziału PTTK w Szczawnicy – Edward Moskala
 • Program obchodów l00-lecia Pienińskiego Oddziału w Szczawnicy
 • Towarzystwo Tatrzańskie w Pieninach – trudne początki – Ryszard M. Remiszewski
 • Z historii Oddziału Pienińskiego TT, PTT i PTTK w Szczawnicy – Stanisław Urban
 • Wykaz chronologiczny władz Oddziału Pienińskiego TT, PTT, PTTK w Szczawnicy od 1893 do 1993 roku – Stanisław Urban.
 • W stulecie turystyki pienińskiej – Władysław Midowicz
 • Diamentowy Jubileusz – Michał Słowik – Dzwon
 • Pierwsze podsumowanie – Ryszard M. Remiszewski
 • Nowe Prace Pienińskie – Marek Staffa
 • Prace Pienińskie zeszyt 4 – Marek Staffa
 • Cztery zeszyty Prac Pienińskich – Janusz Kamocki
 • Dunajca fale… – Maria Waniczkowa
 • W Ociemnym – Krystyna Aleksander
 • Do Podhalan – Helena Wolska
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 1994

1994 – Prace Pienińskie, tom 6, n. 700 egz.

nakład wyczerpany

 • Ryszard M. Remiszewski – Święto Pienin
 • Marcjanna Augustyn, Janusz Ślusarczyk – Z XIX wiecznych peregrynacji w Pieniny
 • Tadeusz Staich – Właśnie Krościenko
 • Ryszard M. Remiszewski – Geneza Sanktuarium bł. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach
 • Jolanta Jarocka – Bieniek – Adam Stadnicki Przesłanie dla Szczawnicy
 • Jan Tyszkiewicz – Pozostałość wierzeń o nadwodnych demonach wśród górali
 • Ewa Orlof – Niektóre problemy pogranicza polsko-słowackiego po II wojnie światowej
 • Krzysztof Brożek – Franciszek Martinczak (1910-1988) – lekarz i historyk medycyny
 • Vaclav Bartusek – Nove dokumenty o żivote Stanilawa Hieronyma Konarskeho ze Slovenska
 • Tadeusz M. Trajdos – O patronie Łapsz Niżnych
 • Roman Walewski – Wysokie Skałki, czy Wysoka
 • Władysław Midowicz – O Trzech Koronach
 • Tadeusz M. Trajdos – W kwestii Miechowitów w Lendaku
 • Barbara Węglarz – Źródła mineralne Szczawnicy – uzupełnienia i sprostowania
 • Barbara Węglarz – Stanisław Eliasz Radzikowski – projektant czy budowniczy?
 • Jolanta Jarocka – Bieniek – Kilka uwag do tekstu: Źródła mineralne Szczawnicy – Uzupełnienia i sprostowania
 • Ewa Orlof – Los Słowaków w Polsce
 • Krzysztof R. Mazurski – Przed i po, ale zawsze …Na szlaku!
 • Krystyna Aleksander – Zapłakała jesień żegnając Pieniny0
 • Krystyna Aleksander – Wdzięczna – stwórcy
 • Jan Siwiec – Prace Pienińskie
 • Tadeusz M. Trajdos – Nowe Prace Pienińskie
 • Wiesław A. Wójcik – Prace Pienińskie
 • Lista osób wyróżnionych i odznaczonych
 • Wykaz delegacji Oddziałów na uroczystość 100-lecia
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 1995

1995 – Prace Pienińskie, tom 7, n. 400 egz., dodruk 100 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp

I. Rozprawy i artykuły

 • Czesław Deptuła – Geneza zaniku czorsztyńskiego i jego roli w regionie Pienin – legendy, domysły i fakty
 • Henryk Ruciński – U dramatycznych początków Czerwonego Klasztoru
 • Wiesław A.Wójcik – Prapoczątki pienińskiej literatury przewodnikowej (O Franciszku Herbichu i jego przewodniku)
 • Ryszard M.Remiszewski – Stulecie zorganizowanej turystyki pienińskiej
 • Jolanta Jarocka-Bieniek – Konstanty Kietlicz-Rayski, malarz, etnograf i społecznik (w 70. rocznicę śmierci)
 • Andrzej Skorupa – Kasztel w Łapszach Niżnich
 • Tadeusz M.Trajdos – Z dziejów XVIII-wiecznego Jurgowa
 • Franciszek Fitak – Gwara spiska, podhalańska i orawska – podobieństwa i różnice
 • Aleksander, St. Kuczewski – Godzinki Pienińskie

II. Przyczynki i komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Barbara Michońska – Rodzina Dziewolskich w Grywałdzie
 • Vaclav Bartusek – P. Jan Inocenc Buba – historik skolniho divadla na Spisi
 • Marian Łagoń – Stary kościółek w Trybszu
 • Polemiki, recenzje
 • Ewa Orlof – Kwestia pogranicza polsko – słowackiego
 • Ryszard M.Remiszewski – Dokumenty źródłowe do stosunków polsko – czesko – słowackich

III. Poezje

 • Emil Kowalczyk- Pieniny
 • Emil Kowalczyk- Michałowi Słowikowi Dzwonowi
 • Barbara Szkarłat – Szanować do końca
 • Barbara Szkarłat – Przebaczenie
 • Radosław Jerzy Truś – ***
 • Radosław Jerzy Truś – ***

IV. Varia

 • Franciszek Paluch – Świnka Chondrostoma nasus (Linne) w Dunajcu
 • Ryszard M.Remiszewski -To jest GŁOWACICA
 • Ryszard M.Remiszewski – Wydra w PPN – drapieżnik selekcyjny?
 • Ryszard M.Remiszewski – U Źródeł Wisły
 • Marek Staffa -PRACE PIENIŃSKIE- TOM 5
 • Tadeusz Z. Bednarski – Prac Pienińskich tom szósty
 • Tadeusz M. Trajdos – Nowe Prace Pienińskie4
 • Barbara Morawska-Nowak – Prace Pienińskie
 • Marek Starła- Powrót do normalności
 • Janusz Kamocki – Szósty zeszyt Prac Pienińskich
 • Jan Siwiec – Prace Pienińskie
 • List do Ojca Świętego
 • List do ks. bp. J. Życińskiego
 • Apel Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • Gacek, J. Zachwieja, M. Zachwieja – Rajmund Bartyzel (1946-1994)
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 1996

1996 – Prace Pienińskie, tom 8, n. 400 egz., dodruk 100 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp

 • Adam Chyżewski – Edward Moskała
 • Andrzej Matuszczyk – Na trwale wpisany w historię turystyki górskiej i Krakowa

I. Rozprawy i artykuły

 • Jan Tyszkiewicz – Czeska moneta króla Ludwika Jagiellończyka znaleziona w Krościenku
 • Pola Kuleczka – Jak dzieciom Pieniny pokazywano
 • Andrzej Skorupa – Kościół w Tylmanowej
 • Jolanto Jarocka-Bieniek – Dwa KONTRAKTY
 • Ryszard M. Remiszewski – Kto zbudował pustelnię pienińską?
 • Barbara Styk – Wiersze w księdze pamiątkowej pustelni pienińskiej
 • Andrzej Wójcik – O muzycznym folklorze Spiszaków
 • Marian Gotkiewicz – Przez wsie Zamagurza Spiskiego
 • Witold H.Paryski – Przy grobie Wojciecha Halczynego

II. Przyczynki i komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Joanna Oleksy – Z dziejów szczawnickiego kościoła
 • Danuta Salamon – Czas szkolny dokonany
 • Stanisław A. Sroka – Przyczynek do genealogii Turzonów
 • Vaclav Bartusek – Libri defunctorum Podolinensis – vyznamny pramen k poznani dejin piaristickeho radu v Polsku
 • Marian Pukański – Prezydent Lech Wałęsa u górali na Spiszu i Orawie
 • Elżbieta Łukuś – Pierwsza wizyta Prymasa Polski na Spiszu
 • Marian Pukański – Konkurs Wiedzy o Spiszu6
 • Marian Pukański – Uroczystości patriotyczne na Spiszu
 • Ryszard M. Remiszewski – Nowy ośrodek edukacyjny PPN

III. Polemiki, recenzje

 • Ryszard M. Remiszewski – Witolda Piksy spojrzenie na Tatry
 • Kantor Ryszard – Prace Pienińskie
 • Kujawa Jacek – „Prace Pienińskie”
 • Staffa Marek – Prace Pienińskie – Tom 7
 • Trajdos Tadeusz M. – Prace Pienińskie
 • Kamocki Janusz – Siódmy zeszyt „Prac Pienińskich”
 • Poezje
 • Barbara Gołofit – Gorset
 • Bogusława Kulicka – xxx
 • Maria Waniczkowa – Nas stary Dunajcu
 • Barbara Szkarłat – Dobroć
 • Krystyna Aleksander – Grota Księżnej Kingi
 • Krystyna Aleksander – Czy mi pozwolisz
 • Maria Waniczkowa – W nasyj ziymi nase życie

IV.Varia

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 1997

1997 – Prace Pienińskie, tom 9, n. 400 egz., dodruk 100 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp
I. Rozprawy i artykuły

 • Urszula Janicka-Krzywda – Pienińskie legendy o błogosławionej Kunegundzie
 • Andrzej Skorupa – Kościoły Starych Maniów
 • Ryszard M. Remiszewski – Z życia Andrzeja Stachury – pierwszego pustelnika pienińskiego
 • Jan Tyszkiewicz – Dawne połowy węgorzy w Dunajcu .
 • Jerzy Dziewolski – Lasy w Pieninach
 • Henryk Rucińsld – Greko-katolicy spiscy na przełomie XVIII i XIX wieku na tle dziejów Kościoła unickiego na terenie dawnych Górnych Węgier
 • Jerzy M. Roszkowski – Piśmiennictwo polskie o Spiszu do końca XIX wieku

II. Przyczynki i komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Urszula Janicka-Krzywda – Niezwykła podróż niezwykłej kobiety
 • Radosław J. Truś – O Facimiechu i księżniczce Sosence
 • Tadeusz M. Trajdos – Przyczynek do biografii Michała Balary

III. Polemiki, recenzje

 • Jan Tyszkiewicz – Kultura ludowa na pograniczu
 • Henryk Ruciński – Związki średniowiecznego Spiszu z Małopolską od czasów najdawniejszych do roku 1138
 • Ryszard M. Remiszewski – listy z Lendaku
 • Krzysztof Staszldewicz – Spisz i Orawa W 75. rocznicę powrotu do Polski pomocnych części obu ziem

IV. Poezje

 • Maria Waniczkowa – W Tobie
 • Krystyna Aleksander – Pożegnanie
 • Barbara Szkarłat – Misja
 • Krystyna Aleksander – Mój Dunajcu
 • Radosław J. Truś – Sosna
 • Radosław J.Truś – na Majerzu
 • Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc – Nasz szlak

V. Varia

 • Ryszard M. Remiszewski – 120 rocznica śmierci Józefa Szalaya
 • Danuta Machała – Euroregion bez granic
 • Ryszard M. Remiszewski – Znów łączy a nie dzieli
 • Ryszard M. Remiszewski- Po 104 latach!
 • Pożegnanie kapelana Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy
 • Ryszard M. Remiszewski – Twórczość ludowa regionu pienińskiego
 • Ryszard M. Remiszewski – Kto podpalił przystań kajakową w Pieninach?
 • Andrzej Matuszczyk – Schronisko PTTK Trzy Korony w Sromowcach Niżnych
 • Ryszard M. Remiszewski – Sprawdzian na piątkę
 • Andrzej Dziczkaniec – Bośkroc – Hej Modry!
 • Jacek P. Zachwieja – Prace Pienińskie – lektura dla każdego
 • Barbara Morawska-Nowak – Prace Pienińskie tom VIII
 • Jacek P.. Zachwieja – Z Pracami Pienińskimi spotkanie ósme!
 • MarekStafla – Ósmy tom „Prac Pienińskich”
 • Barbara Morawska-Nowak – Prace Pienińskie
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTKw Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 1998

1998 – Prace Pienińskie, tom 10, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

 • Marek Staffa-… istnieje dopiero dziesięć lat
 • Ryszard M. Remiszewski – Zamiast wstępu

I. Rozprawy i artykuły

 • Alina Suchoń – Zamek w Czorsztynie w dawnej grafice ilustracyjnej
 • Andrzej Skorupa – Kościół w Leśnicy
 • Barbara Styk – Postać świętej Kingi w Szopce Teofila Lenartowicza
 • Janusz Ślusarczyk – Seweryny z Żochowskich Pruszakowej wyprawa w Pieniny
 • Jan Tyszkiewicz – Żywot górala z Pienin. Opowieść z naszego stulecia
 • Wojciech W. Wiśniewski – Walusiowa Jama, najobszerniejszajaskinia polskich
 • Dzieje poznania
 • Wojciech W. Wiśniewski-Dzieje wspinaczkowej penetracji Pienin
 • Ryszard M. Remiszewski – Startujemy zawsze na pełnym topie. Rozmowa
 • z Michałem Staniszewskim – kajakowym mistrzem świata w C2
 • Tadeusz M. Trajdos – Ksiądz Antoni Sikora i czytelnia parafialna w Jurgowie

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Leon Rydel – Rozszerzenie naszych granic w Tatrach w 1938 roku
 • Ryszard M. Remiszewski – Przyrodniczy dziwoląg
 • Franciszek Fitak – Rok Misji Świętych
 • Marian Gotkiewicz – Z sobą po polsku – z obcymi po słowacku
 • Anita Przysiadła – Obóz naukowo – badawczy studentów socjologii UMCS

III. Polemiki, recenzje

 • Ryszard M. Remiszewski – Domowy album Krościenka
 • Ryszard M. Remiszewski – Monografia Krościenka nad Dunajcem – spóźniona recenzja
 • Remiszewski – Epopejaniedzicka
 • Ryszard M. Remiszewski – Z przewodnikiem po Rusi Szlachtowskiej

IV. Poezje

 • Krystyna Aleksander – Zwiastuny Jesieni
 • Julia Karczowa – Pamiętam se
 • Janusz Wilk – Poranek
 • Maria Waniczkowa- ***
 • Maria Waniczkowa – Nie każdy pamiynto
 • Maria Waniczkowa – Idzie dysc
 • Leon Rydel – Mojamodlitwa
 • Krystyna Aleksander – Przyjdźże do nas
 • Julia Karczowa – Wspomnienie

V. Varia

 • Radosław Truś – List w sprawie mostu na Piaskach
 • Ryszard M. Remiszewski – Z Jaśkiem – rozmowa ostatnia
 • Marek Staffa – Z regularnością zegarka
 • Andrzej Matuszczyk – Nowe Prace Pienińskie
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Wykaz członków Ośrodka KTG w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 2001

2001 – Prace Pienińskie, tom 11, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

I. Rozprawy i artykuły

 • Ryszard M. Remiszewski – Skalna Perć po latach
 • Łukasz Kubik – Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżnę im. Gabriela Narutowicza-najbardziej kontrowersyjny problem ekologiczny
 • Jan Tyszkiewicz – Jaskinia Walusiowa Jama. Uwagi ojej zasiedleniu
 • Janusz Kamocki – Derenczanie -węgierscy Polacy
 • Andrzej Skorupa – Malowidła ścienne w kościele w Niedzicy
 • Tadeusz M. Trajdos – Początki wsi i parafii Łapsze Wyżnę
 • Elżbieta Łukuś – Mecenat artystyczny właścicieli zamku Dunajec

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Jolanta Jarocka-Bieniek – Stanisław Eljasz Radzikowski i Łukasz Malinowski – budowniczy tandem
 • Jacek P. Zachwieją – Miasto jak dobre wino – im starsze tym lepsze, refleksji kilka z okazji pewnego jubileuszu
 • Jacek P. Zachwieją – Popradzka świątynia- kolejny zabytek Spiszą uratowany
 • Marian Gotkiewicz – Spór o kresy południowe
 • Marian Pukański – I Światowy Zjazd Górali Polskich
 • Ryszard M. Remiszewski – Z historii pogranicza polsko – węgierskiego
 • Wojciech W. Wiśniewski – Jeszcze o Walusiowej Jamie

III. Polemiki, recenzje

 • Janusz Kamocki – Historia granicy węgiersko -polskiej
 • Jan Tyszkiewicz – Pieniński klejnot
 • Ryszard M. Remiszewski – Od poznania do zrozumienia
 • Ryszard M. Remiszewski – Każdy kocha Spisz po swojemu
 • Ryszard M. Remiszewski – Zamagurze Spiskie

IV. Varia

 • Tadeusz M. Trajdos – Jurgów 1731 r.
 • Ryszard M. Remiszewski – Obelisk bez popiersia
 • Ryszard M. Remiszewski – Z myślą o Szczawnicy
 • Ryszard M. Remiszewski – 40 lat Muzeum Pienińskiego
 • Ryszard M. Remiszewski – 70 lat na Dunajcu
 • Ryszard M. Remiszewski – W Pieninach policzono turystów
 • Ryszard M. Remiszewski – Zjeżdżalnia grawitacyjna na Palenicy
 • Ryszard M. Remiszewski – Stworzymy ośrodek sportów zimowych i letnich na Palenicy. Rozmowa z Stefanem Zachwieją – kierownikiem Kolejko linowej „Palenica” w Szczawnicy
 • Ryszard M. Remiszewski – Nauczymy każdego jeździć na nartach. Rozmowa z Aleksandrem Śmietaną- kierownikiem szkoły narciarskiej na Palenicy w Szczawnicy
 • Ryszard M. Remiszewski – Rzemieślnik w nowej roli i szacie
 • Marek Majerczak – Figura św. Kingi na Górze Zamkowej odnowiona
 • Wojciech W. Wiśniewski – Odkrycie padłego rysia w jaskini Piec Majki
 • Elżbieta Łukuś – Nauczanie regionalne w szkole spiskiej
 • Barbara Morawska-Nowak – Prace Pienińskie. Tom 10
 • Ryszard Kantor – „Prac Pieniskie”, z. 5-10
 • Ryszard M. Remiszewski – Witold Henryk Paryski (10.09.1909- 16.12.2000)
 • Marian Pukański – Jak Łopuszna Łopuszną a Podhale Podhalem
 • Ryszard M. Remiszewski – Uroczystość na polskiej Osterwie
 • Ryszard M. Remiszewski – Trzydzieści lat Ośrodka na Jaworzynie Krynickiej
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Wykaz członków Ośrodka KTG w Pieninach
 • Poezje
 • Andrzej Dziedzina-Wiwer – Na Ciorstonie
 • Ryszard Kowalczyk-Gma
 • Ryszard Kowalczy k Zwony sumjynja.
 • Maria Waniczkowa – Juhaskowie mali
 • Andrzej Dziedzina – Wiwer -Kruca
 • Krystyna Aleksander – W śnieżnej pościeli
 • Krystyna Aleksander – Na Zmartwychwstanie
Okładka - Prace Pienińskie 2002

2002 – Prace Pienińskie, tom 12, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

Prace Pienińskie pismem specjalistycznym

I. Rozprawy i artykuły

 • Ryszard M. Remiszewski – Przełomem Dunajca
 • Jan Tyszkiewicz – Złamany most przy Piaskach
 • Waldemar Nadolski – Początki turystyki w I i II gimnazjum nowosądeckim do 1914 roku
 • Jan Tyszkiewicz – Jaskinia w Facimiechu, jej odkrycie i ujawnienie
 • Krzysztof Żarna – Stanowisko polskiej opinii publicznej wobec wydarzeń w Czechosłowacji w maju 1938 roku
 • Andrzej Skorupa-Feretrony w kościołach Polskiego Spiszą – Część I
 • Tadeusz M. Trajdos – Kościół, plebani i parafia w Lechnicy w drugiej połowie XVII w. i pierwszej połowie XVIII w

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Jolanta Jarocka-Bieniek – Adam Stadnicki – właściciel szczawnickiego zdrojowiska. W 120 rocznicę urodzin i 20 rocznicę śmierci
 • Ryszard M. Remiszewski – Jubileuszowy Rok Szczawnicy
 • Ryszard M. Remiszewski – Jubileusz Parku w Pieninach
 • Maria B. Styk – Refleksje wokół nazwy geograficznej Trzy Korony
 • Stanisław A. Sroka – Addenda do spisu polskich starostów na Spiszu w XV wieku .
 • Andrzej Skorupa – O kościele św. Idziego w Popradzie raz jeszcze
 • Elżbieta Łukuś – Bogactwa spiskiej gwary
 • Tadeusz M. Trajdos – Suplement do przekładu wizytacji Zsigraya w 1700 r
 • Ryszard M. Remiszewski – Zapomniany Stefan Szalay
 • Jadwiga Grabowska – Czułość serca

III. Polemiki, recenzje

 • Ryszard M. Remiszewski- Święta Kinga w poezji polskiej
 • Ryszard M. Remiszewski – Kościoły poskiego Spiszą
 • Ryszard M. Remiszewski- O Zespole Zamkowym w Niedzicy
 • Ryszard M. Remiszewski – Szkice do stosunków polsko – węgierskich w średniowieczu

IV. Varia

 • Bogusław Siedlarczyk – Konkurs wiedzy o Pieninach
 • Marian Pukański – Powrót bł. ks. Józefa Stanka – kapelana Armii Krajowej do rodzinnej wsi
 • Ryszard M. Remiszewski – 90 – lecie urodzin red. Leona Rydla
 • Ryszard M. Remiszewski – XX lat Ośrodka KTG na Turbaczu
 • Ryszard M. Remiszewski – Eugeniusz Rustanowicz 1910-2001
 • Ryszard M. Remiszewski – Roman Kolumna-Walewski 1906-2000
 • Ryszard M. Remiszewski – Paweł Grawicz- fotograf Szczawnicy, Pienin i Krakowa
 • Stanisław Hendel – Jan Salamon – malarz i poeta
 • Barbara Morawska-Nowak – Prace Pienińskie
 • MarekStaffa – „Prace Pienińskie”, Tom 11
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Wykaz członków Ośrodka KTG w Pieninach

V. Poezje

 • Teresa Zajewska – Polska jesień
 • Krystyna Aleksander – Tak niewiele zostało
 • Krystyna Aleksander -Wszystko, co piękne, z miłości zrodzone
 • Wiersz poświęcony bł. ks. Józefowi
Okładka - Prace Pienińskie 2003

2003 – Prace Pienińskie, tom 13, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp

 • Piętnaście lat za nami

I. Rozprawy i artykuły

 • Jerzy Dziewolski – Ogólna przyrodnicza charakterystyka Pienin
 • Aleksandra Dudek – Muzyka w Pieninach
 • Ryszard M. Remiszewski – Pustelniczy żywot Andrzeja Stachury
 • Jerzy Dziewolski – Rys historyczny rodu Dziewolskich
 • Jerzy M. Roszkowski – Jan Bednarski i inni
 • Halina Ratkowska – Późnogotycka rzeźba ze Spiszą w warszawskim Muzeum Narodowym
 • Tadeusz M. Trajdos – Uposażenie kościoła parafialnego i majątek plebański
 • w Łapszach Niżnych w polowie XVIII wieku
 • Andrzej Skorupa – Feretrony w kościołach Polskiego Spiszą -Część II
 • Ryszard M. Remiszewski – Ta udręka jest wspaniała

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Maria B. Styk – Kto jest patronem flisaków (O św. Barbarze)
 • Andrzej Skorupa – Jeszcze o Szymonie Kawalskim, spiskim malarzu późnego baroku
 • Krzysztof Koper – Cmentarz wojenny nr 377 w Krościenku nad Dunajcem
 • Ryszard M. Remiszewski – Latarnik z Bryjarki
 • Wiktoria Sydoriak – Dumni, że mamy takiego Patrona
 • Ryszard M. Remiszewski – Red. Tadeusz Z. Bednarski Honorowym Obywatelem Szczawnicy

III. Varia

 • Stanisław Sraólski( 1897-2002)
 • Ryszard M. Remiszewski – Spłonął Dom nad Zdrojami w Szczawnicy
 • Stanisław Hendel – Michałowi Słowikowi – Dzwonowi
 • Stanisław Hendel – Andrzej Kudasik (1935 -2003)
 • Z listu do redakcji
 • Marek Staffa – „Prace Pienińskie”, Tom 12
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Wykaz członków Ośrodka KTG w Pieninach

IV. Poezje

 • Patrycja Trzeszczyńska – * * *
 • Krystyna Aleksander – Wiosna, lato i jesień
 • Teresa Zajewska – Panta Rei
 • Patrycja Trzeszczyńska – Synonim lęku
 • Teresa Zajewska – Jesień
 • Krystyna Aleksander – Najpiękniejszy zakątek
Okładka - Prace Pienińskie 2004

2004 – Prace Pienińskie, tom 14, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

Uroczystości 15-lecia Ośrodka KTG w Pieninach

I. Rozprawy i artykuły

 • JanTyszkiewicz – Długie tradycje flisactwa na Dunajcu
 • Jan Marian Kacwin – Haniebny spływ Dunajcem w 1942 roku i jego konsekwencje
 • Krzysztof Koper – Nieznany epizod podczas epidemii cholery w Szczawnicy
 • Alina Suchoń – Pieniny oczami Thomasa Endera
 • Aleksandra Dudek – Pienińskie tańce ludowe
 • Tadeusz M. Trajdos – Osobliwości reformacji na Spiszu. Statut bractwa w Maciejowcach z 1578 r.
 • Franciszek Fitak – Słownictwo gwary ludności Zamagurza Spiskiego
 • Andrzej Skorupa – Złotnictwo w kościołach Polskiego Spiszą – Część I
 • Paulina Ratkowska – Walka św. Jerzego ze smokiem na kwaterze późnogotyckiej z terenu Spisza

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Ryszard M. Remiszewsk – 111 lat temu. Z historii Towarzystwa Tatrzańskiego w Pieninach
 • Jolanta Jarocka-Bieniek – Józef Stefan Szalay i ówczesna Szczawnica na mapie turystycznej kraju
 • Jakub Żmidziński – Michał Marczak: góral z Grywałdu – etnograf Pienin. Wspomnienie w 60 rocznicę śmierci
 • Jan Marian Kacwin – Wyzwolenie Krościenka n. Dunajcem spod hitlerowskiej okupacji 25 I 1945r.
 • Teresa M. Zielińska – Szalayowsko-Kovacsowa Szczawnica
 • Beata Szkaradzińska – Najpierw chodzi o honor
 • Remiszewski – Marzył o pokonaniuNiagary
 • Ryszard M. Remiszewski – Woblerem, twisterem, minogiem w głowatkę
 • Tadeusz M. Trajdos – Odzyskane dusze. Konwwersje w parafii niedzickiej drugiej połowy XVIII w

III. Varia

 • Ryszard M. Remiszewski – Góralskie serce Krystyny Aleksander
 • Stanisław Hendel – Medal Józefa Szalaya dla Jolanty Jarockiej-Bieniek
 • Stanisław Hendel – Kolędowanie pod choinką
 • Ryszard M. Remiszewski – 70-lecie urodzin red. TadeuszaZ. Bednarskiego
 • Tadeusz M. Trajdos – Mieszkanie Szymona Kawalskiego w Niedzicy
 • Andrzej Skorupa – Jak wyglądała wieża kościoła w Niedzicy przed pożarem w roku 1895?
 • Teresa M. Zielińska – Niedzicki kościół odkrywa tajemnice
 • Marek Skawiński, Władysław Motyka – W Lendaku i Skalitem
 • Jadwiga Plucińska-Piksa – Lekcja historii w grafice Mariana Trojana
 • Ryszard M. Remiszewski – W szabasowym nastroju – wystawa w Szczawnicy
 • Stanisław Budzyński – VI Walny Zjazd Związku PolskiegoSpisza
 • Jadwiga Plucińska-Piksa – Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju
 • Marek Skawiński – Oddział Górali Czadeckich Związku Podhalan. Uzupełnienie „Rysu historycznego rodu Dziewolskich”
 • Ryszard M. Remiszewski – Z podziękowaniem Bogdanowi Śmigielskiemu
 • Ryszard M. Remiszewski – Dwa, dni odcięci od świata!
 • Jadwiga Plucińska-Piksa – Uwagi do Słowniczka
 • Franciszek Fitak – Wyraz wigon, wigón
 • Marek Skawiński – Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Nowym Targu, Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Związek Podhalan i Związek Polskiego Spiszą podpisały Deklarację Współpracy
 • Ryszard M. Remiszewski – 10 lat baraniogórców
 • Alina Lelito – Pożegnania
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Wykaz członków Ośrodka KTG w Pieninach
 • Marek Skawiński-Bibliografia Spiszą za lata 1992-1993

IV. Recenzje

 • Jan Tyszkiewicz – Janosik
 • Ryszard M. Remiszewski – Dla kultury ducha i tradycji
 • Ryszard M. Remiszewski – Kto pamięta stary Czorsztyn
 • Andrzej Matuszczyk – Szczęśliwa trzynastka
 • Barbara Morawska – Nowak-Prace Pienińskie, Tom 12 (2002)

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander – Gratuluję i sercem pieczętuję
 • Barbara Gołofit – Dunajec moja miłość
 • Teresa Zajewska – Wszystko już było
 • Krystyna Aleksander – Dziękczynienie
 • Teresa Zajewska – Zostanie po nas
 • Krystyna Aleksander – Bądź nam podporą
 • Maria Waniczek – Przi watrze
Okładka - Prace Pienińskie 2005

2005 – Prace Pienińskie, tom 15, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp

I. Rozprawy i artykuły

 • Ryszard M. Remiszewski – „Biały Domek” – dramaturgia ostatnich dni
 • Leszek Tokarczyk – Świat po przesiedleniu. Adaptacja górali pienińskich do nowej zabudowy i warunków gospodarki rynkowej
 • Maciej Bilek – Krościeńscy aptekarze
 • Anna Miśkowiec -W cieniu Tatr. O spotkaniach romantyków z Pieninami
 • Aleksandra Dudek – Artyści z Krościenka -Jan Kubik
 • Paulina Ratkowska – Święty Marcin – pocieszyciel ubogich
 • Andrzej Skorupa – Złotnictwo w kościołach Polskiego Spiszą – Część II
 • Henryk Ruciński – Epizody z dziejów ustroju wsi podhalańskiej do 1770 roku na tle porównawczym (Górny Spisz i Górna Orawa)
 • Ewa Orlof – Udział Słowaków w Powstaniu Warszawskim i Polaków w Słowackim. Przyczynek do tematu
 • Zofia Łukasz, Ewa Pietrzak – O zwyczaj ach i obrzędach na Spiszu i Podhalu
 • Jadwiga Plucińska-Piksa, Janusz Kamocki – Jurgowianie – trzech Plucińskich i Jeden Haniaczyk

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Ryszard M. Remiszewski – Naczelnikowi
 • Jakub Żmidziński – Nuta od Pienin
 • Ryszard M. Remiszewski – Jan Malinowski in situ
 • Jan Tyszkiewicz – Studenci lwowscy w Pieninach jesienią 1836 roku
 • Jan Budź-Gaude Maier – Polonia na zamku lubowelskim
 • Teresa M. Zielińska – W sześć lat po beatyfikacji
 • Beata Szkaradzińska-Łopuszna – szlachecka i patriotyczna
 • Ryszard M. Remiszewski – Święto szczawnickichkajakarzy

III. Varia

 • Jakub Żmidziński – Z archeologii przewodników szczawnickich. Śledztwo w sprawie pewnego błędu
 • Ryszard M. Remiszewski – Pieniny – światowe dziedzictwo?
 • Tomasz Kowalik – Pieniny kandydują na listę światowego dziedzictwa
 • Teresa M. Zielińska -„Orlica” w Roku Schronisk Górskich
 • Lesław Janik – Penetracja sztolni „Wodna Bania” w Jarmucie
 • Andrzej Skorupa – Jeszcze jeden obraz Jana Nepomucena Kawalskiego
 • Andrzej Skorupa – „Odkrycie” kolejnego obrazu Szymona Kawalskiego
 • Teresa M. Zielińska – Zq Stawisk na cmentarz parafialny
 • Elżbieta Łukuś – Kilka słów o „Słowniku spiskich wyrazów gwarowych”
 • Beata Szkaradzińska – Rośnie podhalańska bazylika w Ludźmierzu
 • Ryszard M. Remiszewski – Góral bez głowy
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach

IV. Recenzje

 • Ryszard M. Remiszewski – 0 społeczności żydowskiej w Szczawnicy
 • Ryszard M. Remiszewski – Krościeńskie pasj e Krzysztofa Kopra
 • Ryszard M. Remiszewski – Kościoły Spiszą w pigułce
 • Artur Czesak – Franciszek Fitak, Słownik gwary spiskiej
 • Andrzej Matuszczyk – Prace Pienińskie -Tom 14
 • Teresa M. Zielińska – Nowe „Prace Pienińskie”

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander – Pod płaszczem Kingi Patrycja Trzeszczyńska- * * *
 • Krystyna Aleksander – W hołdzie poległym
 • Teresa Zajewska – Brak mi Ciebie
 • Krystyna Aleksander – W Dzień Zaduszny
 • Krystyna Aleksander – W noc cichą, świętą.
 • Maria Waniczek – Przikurzyło góry
 • Teresa Zajewska – Miłość
Okładka - Prace Pienińskie 2006

2006 – Prace Pienińskie, tom 16, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp

I. Rozprawy i artykuły

 • Aleksander Marczyński – ZWZ- Pienińskie Placówki Armii Krajowej Sieć
 • Jan Tyszkiewicz – Goralenvolk – uwagi do trudnego tematu
 • Anna Miśkowiec – Echo gór. Szczawnickie wiersze Marii Konopnickiej
 • Jakub Żmidziński – W stronę etnograficznej monografii. Wokół Ilustrowanego prze
 • wodnika po Pieninach i Szczawnicy Alhy, Marczaka, Wiktora
 • Maciej Bitek – Apteka i szczawniccy farmaceuci
 • Aleksandra Dudek- Lutnik z Krościenka- Stanisław Czepiel
 • Ryszard M. Remiszewski – Natura działa w sposób ewolucyjny. Rozmowa z Michałem Sokołowskim, dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego
 • Beata Szkaradzińska – Gazda świata i Gaździna Podhala
 • Andrzej Skorupa – Złotnictwo w kościołach Polskiego Spisza – Część III

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Maria Barbara Styk – Związki Karola Wojtyły – Jana Pawła II z Pieninami
 • Ryszard M. Remiszewski – Wiwer od wiatru pochodzi
 • Aneta Dusik- Spławianie drewna na Dunajcu
 • Maciej Bilek- Ojciec i syn – magister Ludwin Dzianott i podpułkownik Adam Dzianott
 • Ryszard M. Remiszewski – Kładka marzeń wielu pokoleń
 • Ryszard M. Remiszewski – Historia skoków narciarskich w Szczawnicy
 • Wojciech J. Gubała – Eksploracja jaskiniowa na terenie Małych Pienin
 • Jadwiga Plucińska-Piksa, Janusz Kamocki- Gorczański prezent
 • Tadeusz M. Trajdos – 70 lat temu, wspomnienie o Związku Górali Spisza i Orawy
 • Ryszard M. Remiszewski – Sesja poświęcona 75 rocznicy Związku Górali Spisza i Orawy

III. Varia

 • Teresa M. Zielińska – Czy wizytówką Szczawnicy stanie się znowu Dworzec Gościnny?
 • Barbara Morawska Nowak – Z Eljaszem z Tatr do Pienin
 • Stanisław Hendel – 20-lecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy
 • Ryszard M. Remiszewski – Modernizacja kolei linowej na Palenicę
 • Teresa M. Zielińska – Flisacki dar dla papieża
 • Teresa M. Zielińska – Przystań pod Trzema Koronami
 • Ryszard M. Remiszewski – Odrodził się w… Krasie
 • Zofia Klimczok – I Zimowy Zjazd Górski w Szczawnicy 24-26.02.2006
 • Lesław Janik – Penetracja sztolni Bania w Jarmucie
 • Lesław Janik – Penetracja sztolni „Wodna Bania” w Jarmucie – sprostowanie
 • Ryszard M. Remiszewski – Wielka powódź w oczach Waśkowskiego
 • Ryszard M. Remiszewski – Jubileusz godny odnotowania
 • Krzysztof Koper – Spotkanie potomków Hieronima Michała Dziewolskiego w Krościenku nad Dunajcem – 9 IX 2006 r
 • Ryszard M. Remiszewski- Kaplica bł.ks. Józefa Stanka w Kacwinie
 • Elżbieta Łukuś – „Babcyne godanie”
 • Maria Waniczek – Wróżby na św. Andrzeja
 • Ryszard M. Remiszewski – Czy Maria Emanuel obejmie tron Polski?
 • Teresa M. Zielińska – Z Łapszankido Osturni

IV. Recenzje

 • Wojciech J. Gubała – Uwagi do penetracji sztolni „Wodna Bania”
 • Wojciech W. Wiśniewski – Fakty w ciemności. O spotkaniu autorki „W cieniu Tatr” ze Stęczyńskim
 • Andrzej Skorupa – Jeszcze o świętych Jerzym i Marcinie
 • Jan Tyszkiewicz – Ludobójcza akcja Goralenvolk
 • Ryszard M. Remiszewski – W rocznicę „Gazdy od Tatrów”
 • Ryszard M. Remiszewski – Gadki sromowskie
 • Janusz Kamocki – Bezbronne braterstwo – Fegyvertelen fegyverbaratsag
 • Andrzej Skorupa- Wszystko o zamku w Niedzicy
 • Ryszard M. Remiszewski – Dzieje kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy
 • Barbara Morawska Nowak- Prace Pienińskie tom 14(2004)
 • Teresa M. Zielińska – Kryształowy jubileusz
 • Aneta Dusik – Smaczki Pienin
 • Stanisław Hendel – Kryształowy jubileusz
 • Andrzej Matuszczyk – Dwudziestka coraz bliżej
 • Jan Budz – Prace Pienińskie – po raz piętnasty
 • Tomasz Kowalik – Kryształowy, czyli piętnasty
 • Stanisław Janocha – „Prace Pienińskie”
 • Jadwiga Plucińska-Piksa – Sprostowanie
 • Ryszard M. Remiszewski – Jubileusz Ośrodka KTG na Babiej Górze
 • Ryszard M. Remiszewski – Dr inż. Jerzy Dziewolski (1926-2006)

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander – Zapłacz Polsko
 • Teresa Zajewska – Świat jaki widzę
 • Krystyna Aleksander- Jezus frasobliwy
 • Maria Waniczek – Oranie
 • Andrzej Maria Witkowski – Królowa Gorców
 • Krystyna Aleksander – Tobie zawdzięczam
 • Teresa Zajewska – Kocham cię życie
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 2007

2007 – Prace Pienińskie, tom 17, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp

I. Rozprawy i artykuły

 • Ryszard M. Remiszewski- Kurier Słowa Bożego
 • Jan M. Kacwin- Z kroniki bojowej Oddziału AK „Wilk”. Czerwony Groń- Ochotnica- Przysłop. listopad 1943- luty 1944)
 • Maciej Bilek- Pierwsze zorganizowane działania sanitarne i przeciwepidemiczne w Pieninach i okolicy
 • Aleksandra Dudek- Jan Knutelski (1930-1995)- krościeński prymista
 • Jakub Żmidziński- O tym, jak Korona rozpadła się na troje
 • Andrzej Skorupa- Tkanina artystyczna w kościołach Polskiego Spisza- Część I
 • Tadeusz M. Trajdos- Związek Spisko-Orawski i Związek Górali Spisza i Orawy w dokumentacji urzędów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Patrycja Trzeszczyńska- Tożsamość mieszkańców Podhala, autostereotyp oraz stereotypy międzygrupowe

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Ryszard M. Remiszewski- Konserwacja murów zamku „Pieniny”
 • Ryszard M. Remiszewski- Widział Szczawnicę oczami dziadka Ziembickiego
 • Tadeusz Z. Bednarski- Szczawnica a nasza rodzina
 • Ludwik Frey – Nieco o interesujących i zagrożonych trawach Pienin
 • Ryszard M. Remiszewski- Kąpielisko termalne pod Malinową Górą
 • Ryszard M. Remiszewski- Na ratunek dziełu księżnej Kunegundy
 • Jolanta Czech- Święta Kinga w Egerze
 • Jacek Rydlewski- Badania nad najstarszym osadnictwem na Podhalu
 • Adam Kapturkiewicz- Jaskinia Michała Archanioła
 • Agnieszka Szymaszek- Przywrócić pamięć, odrzucić emocje
 • Halina Lenczewska- Rozmowa o Jaworzynie
 • Ryszard M. Remiszewski- Petycja do Noulensa
 • Justyna Cząstka-Kłapyta – Muzyka Osturni w kontekście wieloetniczności Spisza
 • Ryszard M. Remiszewski- Gościniec Marii Waniczkowej

III. Varia

 • Ryszard M. Remiszewski- 75 lat ochrony przyrody w Pieninach
 • Teresa M. Zielińska- Historyczna Sztafeta Konna św. Kingi
 • Teresa M. Zielińska- Nowe wsie: Szlachtowa i Jaworki
 • Zofia Klimczak- II Zimowy Zjazd Górski w Szczawnicy
 • Ryszard M. Remiszewski- Czciciele św. Kingi w Wieliczce
 • Teresa M. Zielińska- Biała Woda przyjazna niepełnosprawnym
 • Teresa M. Zielińska- Odrestaurowana polichromia i ikonostas
 • Ryszard M. Remiszewski- Góral powrócił na Kotońkę
 • Teresa M. Zielińska- Akcja ratunkowa na Dunajcu
 • Jacek Rydlewski- Neandertalczycy pod Tatrami
 • Andrzej Madeja- O Papieżu tu nie zapominają. Dzień Papieski w Rzepiskach
 • Jadwiga Plucińska-Piksa- Z Węgier na podtatrzańskie wierchy
 • Andrzej Madeja- Jan Budz od pszczół
 • Elżbieta Łukuś- O niedzickich Żydach
 • Ryszard M. Remiszewski- Derenczanie. Polska ludność Derenku
 • Teresa M. Zielińska- Spisz i Pieniny bez granic
 • Ryszard M. Remiszewski- Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc (1936-2007) – kustosz z Baraniej Góry

IV. Recenzje, polemiki

 • Ryszard M. Remiszewski- Wspomnienie Krościenka i Grywałdu
 • Ryszard M. Remiszewski- Publicystyka górska Tadeusza Z. Bednarskiego
 • Janusz Kamocki- Rémiás Tibor, In memoriam Derenk
 • Artur Czesak- Słownik spiskich wyrazów gwarowych
 • Justyna Czšstka-Kłapyta- Zbiór pieśni ludowych Zamagurza Spiskiego
 • Ryszard M. Remiszewski- Kapliczki Spisza
 • Anna Miśkowiec- Odpowiadając na krytykę „W cieniu Tatr”
 • Jerzy M. Roszkowski- Spisz – nadal Zapomniane Kresy
 • Andrzej Skorupa- Jubileuszowy tom „Prac Pienińskich”
 • Milica Majerikowá- „Prace Pienińskie” – tom 15
 • Teresa M. Zielińska- „Prace Pienińskie” coraz bogatsze
 • Aneta Dusik- Kurs na Pieniny
 • Alina Lelito- Siedemdziesišta publikacja Ośrodka KTG PTTK w Pieninach
 • Jerzy W. Gajewski- Pienińskie ścieżki
 • Andrzej Matuszczyk- Zmierzyć się z tym dorobkiem

V. Poezje

 • Barbara Gołofit- Nad modrym, pięknym Dunajcem
 • Sławek Słowik- C. K. Norwid
 • Zofia Łukasz- Ludźmierskie drogi
 • Krystyna Aleksander- Księżno, Kingo, pokorna i szczodra
 • Andrzej Dziedzina-Wiwer- Z honoro
 • Bozsik Margit- Moja rodzinna wieś Derenk
 • Krystyna Aleksander- Krościeńskie jarmarki
 • Andrzej Dziedzina-Wiwer- Łostatnio kwila
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 2008

2008 – Prace Pienińskie, tom 18, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp

I. Rozprawy i artykuły

 • Wojciech Górecki- Lokacja na prawie magdeburskim miejscowości Pzekop, dzisiejszych Sromowiec Wyżnych
 • Ryszard M. Remiszewski- Zakład wodny z czasów austro-węgierskich
 • Jan M. Kacwin- Konspiracyjna baza partyzancka 11 kompani IV batalionu 1 PSP-AK por. Adama Winnickiego ps. Pazur w Krościenku nd. Dunajcem w latach 1944-1945
 • Jakub Żmidziński- Epoka bohaterska Pienin. Michał Słowik-Dzwon i jego epopeja
 • Aleksandra Dudek- Kolędy pienińskie
 • Beata Szkaradzińska- Gotycka Madonna z Szaflar
 • Andrzej Skorupa- Tkanina artystyczna w kościołach Polskiego Spisza – część II
 • Jerzy M. Roszkowski- Stanowisko Związku Górali Spisza i Orawy wobec korekty południowej granicy Polski w 1918
 • Zofia Łukasz, Karolina Bizub, Ilona Sołtys, Iwona Sowa – Skałka i jej tajemnice
 • Katarzyna Barańska- Kolekcja chustek na głowę w Muzeum Zamku w Niedzicy. Przyczynek do polityki rozbudowywania zbiorów etnograficznych w muzeach
 • Elżbieta Łukuś- Obrzędowość rodzinna na polskim Spiszu na przestrzeni XX wieku. Izolacja kobiet w okresie ciąży i połogu

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Robert Wosiek- Kilka słów o dr. Władysławie ściborowskim – zapomnianym propagatorze Szczawnicy
 • Aleksandra Dudek- Jan Kacwin
 • Wojciech Żarski- Organy Tomasza Falla w szczawnickim kościele
 • Ryszard M. Remiszewski- Historia ratownictwa górskiego w Pieninach
 • Maciej Bilek- Pieniński jałowiec lepszy nad wszystkie?
 • Zofia Łukasz- Wpływ wojny i okupacji na szkolnictwo w Krempachach (wybrane zagadnienia)
 • Ryszard M. Remiszewski- Spiszak się żegna
 • Sylwia Plucińska- Jurgów w starej fotografii
 • Krystyna Dziga- Polska czerwona- czy pozostanie w krajobrazie Polski?

III. Varia

 • Ryszard M. Remiszewski- Powrót do świetności
 • Ryszard M. Remiszewski- Dziadek kochał Szczawnicę. Rozmowa z księżn   Izabelą Czartoryską- Caillot
 • Agnieszka Szymaszek- Tu był neandertalczyk
 • Teresa M. Zielińska- W 30. rocznicę spotkania z ks. kard. Wojtyłą
 • Jacek P. Zachwieja- Szlaki Papieskie na Dzień Papieski
 • Jadwiga Plucińska-Piksa- Sanktuarium czorsztyńskie
 • Marek Holny-Galas- Jakoby co, kieby co, kany co, aby co, to my som.
 • Ryszard M. Remiszewski- Świętowali przewodnicy pienińscy
 • Marek Majerczak- Dujawica w Pieninach
 • Beata Szkaradzińska- Od powodzi do przekopania rezerwatu
 • Ryszard M. Remiszewski- Kruki wypowiedziały wojnę
 • Ryszard M. Remiszewski- Sercem pisane
 • Zofia Klimczak- III Zimowy Zjazd Górski w Pieninach (23-23.02.2008)
 • Janusz Tybur- Powstało Stowarzyszenie Artystów Pienińskich
 • Teresa M. Zielińska- Ustawienie stutonowego stojana z milimetrową precyzją
 • Ryszard M. Remiszewski- Relikwiarz św. Walentego po raz pierwszy na Spiszu
 • Ryszard M. Remiszewski- W 90 rocznicę odzyskania niepodległości na Spiszu
 • Teresa M. Zielińska- światu pokazać Spisz
 • Ryszard M. Remiszewski- Kirkut ponownie uratowany
 • Ryszard M. Remiszewski- Jurgowska karczma
 • Ryszard M. Remiszewski- Derenk – niezapomniane chwile
 • Ryszard M. Remiszewski- Derenczanie z rodzinną wizytą
 • Jadwiga Plucińska-Piksa- Ofiaruj minutę milczenia bohaterom
 • Kazimierz Gajos- Addenda 1 do listy uczestników akcji niesienia Słowa Bożego
 • Ryszard M. Remiszewski- Andrzejowi Dziczkańcowi-Bośkocowi
 • Ryszard M. Remiszewski- Henryk Eugeniusz Ruciński
 • Barbara Węglarz- Lesław Kołączkowski
 • Stanisław Hendel- Tadeusz Zachwieja-Buliś
 • Ryszard M. Remiszewski- Historia Białego Domku skończyła się w 2008 roku

IV. Recenzje, polemiki

 • Ryszard M. Remiszewski- Przewodnik historyczny po Kościenku
 • Janusz Szopa- Prace Pienińskie
 • Barbara Morawska-Nowak- Prace Pienińskie tom 15
 • Barbara Morawska-Nowak- Prace Pienińskie tom 16
 • Wojciech Fell- Prace Pienińskie
 • Teresa M. Zielińska- Bogactwo tematów
 • Janusz Kamocki- Prace Pienińskie (Szczawnica) 2007, t. 17
 • Andrzej Matuszczyk- Ilość przeszła w jakość (Prace Pienińskie – 17)
 • Alina Lelito- Siedemnaste Prace Pienińskie
 • Andrzej Madeja- Spisko-orawskie akcety w Pracach Pienińskich
 • Tomasz Borucki- Najobszerniejsze Prace Pienińskie

V. Poezje

 • Dorota Szumilas- Ścieżki
 • Krystyna Aleksander- Radość odnajdziesz w Pieninach
 • Zofia Łukasz- Ogród Matki
 • Andrzej Dziedzina-Wiwer- Góry moje góry
 • Krystyna Aleksander- Idzie już wiosna
 • Sławek Słowik- Powroty
 • Zofia Łukasz- Śpiew wiatru
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 2009

2009 – Prace Pienińskie, tom 19, n. 3 egz.

20 zł

Wstęp

 • Obchodzimy piękną rocznicę
 • Adam Grywalski – Z historii spływu Dunajcem

I. Rozprawy i artykuły

 • Andrzej Skorupa- Malowidła ścienne w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Krościenku
 • Maciej Wawrzczak- Sztolnie w Jarmucie. Historia, domysły, fakty
 • Aleksandra Dudek- Ludowe pieśni pienińskie
 • Ludwik Frey- O pienińskich storczykach
 • Jakub Żmidziński- Przewodniki do Szczawnic i Pienin – 180 lat tradycji
 • Janusz Kamocki- Przesuwanie się granicy narodowościowej polskiej i słowackiej
 • Zofia Łukasz -Szkolnictwo i oświata w Krempachach w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Elżbieta Łukuś- Obrzędowość rodzinna na Polskim Spiszu na przestrzeni XX wieku. Chrzest dziecka
 • Patrycja Trzeszczyńska- O sposobach doświadczania przestrzeni turystycznej Zakopanego

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Jan M. Kacwin- Akcja Burza w Krościenku nad Dunajcem
 • Jan M. Kacwin- Stacja obserwacji lotniczej Luftwaffe w Krościenku nad Dunajcem
 • Ryszard M. Remiszewski- Muzeum Pienińskie ma nową siedzibę, Dworzec Gościnny- właścicieli
 • Alina Lelito- Historyczna wystawa godeł
 • Ryszard M. Remiszewski- Trwa remont zabytkowego kościółka w Sromowcach Niżnych
 • Agnieszka Szymaszek- Naukowcy dotarli do dna Jaskini w Obłazowej
 • Maciej Bilek- Badania w krainie szczaw
 • Marek Gotkiewicz- Z myślą o Spiszu… – działalność i prace naukowe ojca
 • Tadeusz M.Trajdos- Ważne odkrycie źródłowe do dziejów Zwišzku Spisko-Orawskiego
 • Jerzy M. Roszkowski- Sytuacja gospodarcza na polskim Spiszu w latach 1920-1925
 • Ryszard M. Remiszewski- Historia jest jak matka

III. Varia

 • Marek Holny Galas- Konferencja naukowa: Żołnierze majora Borowego(27-29.11.2009)
 • Marek Holny Galas- Jakoby co, kieby co, kany co, abo co, to my som – część 2
 • Ryszard M. Remiszewski- Muzyczne odkrycia połączyły pokolenia szczawniczan
 • Tadeusz Z. Bednarski- Jerzego Waldorffa spojrzenie historyczne
 • Ryszard M. Remiszewski- III Festiwal Kultur Górskich w Jaworkach
 • Ryszard M. Remiszewski- Ksiądz Profesor w oczach dzieci
 • Ryszard M. Remiszewski- Krzysztofa Kopra historia Pienin
 • Janusz Tybur- Polsko-słowacka współpraca artystyczna
 • Anna Malinowska- Artyści szczawniccy w 2009 roku
 • Ryszard M. Remiszewski- Władysław Hasior – za i przeciw
 • Beata Szkaradzińska- Most wielkiej potrzeby
 • Beata Szkaradzińska- Jaworki z ryneczkiem w stylu rusnackim
 • Ryszard M. Remiszewski- Świątynia w Jaworkach z odnowioną nawą
 • Jadwiga Plucińska-Piksa – Ks. Karol Dragos
 • Tadeusz M. Trajdos- Życie godne wspomnienia
 • Robert Wosiek- Zniszczony nagrobek Stefana Szalaya na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 • Zofia Klimczak- IV Zimowy Zjazd Górski w Krościenku nad Dunajcem (21-22 II 2009)
 • Elżbieta Łukuś- Chodzenie z koniem – ostatki w Niedzicy
 • Sylwia Plucińska- Katyń… ocalić od zapomnienia
 • Dušan Čaplovič- Minulosť nezmeníme, budúcnosť budujme spolu!
 • Ryszard M. Remiszewski- Podpisali porozumienie o współpracy
 • Ryszard M. Remiszewski- X Zjazd ZPS
 • Ryszard M. Remiszewski- Święto Polonii Węgierskiej – Derenk 2009
 • Ryszard M. Remiszewski- W Derenku o węgierskiej pamięci Orawy i Spisza
 • Ryszard M. Remiszewski- Czujemy się tu jak w rodzinie
 • Ryszard M. Remiszewski- Siostra Maria Drohojowska RSCI (1914-2009)
 • Janina Piegza- Józef Czernicki (03 06 1936-13 11 2008)
 • Ryszard M. Remiszewski- Krzysztofowi Smerece
 • Kazimierz Gajos- Addenda 2 do listy uczestników akcji niesienia Słowa Bożego
 • Relikwie św. Kingi
 • Ryszard M. Remiszewski- 15 lat u źródeł Wisły
 • Aleksandra Dudek- Sprostowania do 18 numeru Prac Pienińskich

IV. Recenzje, polemiki

 • Jakub Żmidziński- Śpiew, który nie ginie. O płycie Muzyczne odkrycia Szczawnica 1973,Szczawnicki Chór Kameralny, 2009
 • Ryszard M. Remiszewski- Polski rok obrzędowy
 • Ryszard M. Remiszewski- Tomik bardzo osobisty
 • Jan M. Kacwin- pomordowanych Żydach w Krościenku n. Dunajcem
 • Wojciech Fell- Prace Pienińskie
 • Barbara Morawska-Nowak- Tom siedemnasty Prac Pienińskich
 • Zbigniew Kresek- Prace Pienińskie po raz siedemnasty
 • Alina Lelito- Pełnoletnie Prace Pienińskie…
 • Teresa M. Zielińska- Rocznik, który budzi szacunek

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander- Westchnienie
 • Zofia Łukasz- Odchodzący świat
 • Krystyna Aleksander- Już odeszła złota jesień…
 • Sławek Słowik- Powinowaci (śpiew słowików)
 • Andrzej Dziedzina-Wiwer- Na wiyrchu skały
 • Dorota Szumilas- E-mail ze Szczawnicy
 • Zofia Łukasz- Nie napisany wiersz
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 2010

2010 – Prace Pienińskie, tom 20, n. 0 egz.

nakład wyczerpany

 • Porcelanowy jubileusz

 

I. Rozprawy i artykuły

 • Ryszard M. Remiszewski – Wielcy Polacy (Stefan Swieżawski – Karol Wojtyła)
 • Jan M. Kacwin – Akcja „Burza” w Szczawnicy
 • Ludwik Frey – 0 pienińskich storczykach – część druga
 • Mariusz Nowak – Zainteresowanie polskiego ziemiaństwa wykorzystaniem właściwości leczniczych źródeł termalnych na Spiszu
 • Andrzej Skorupa – Malowane chorągwie procesyjne w kościołach Polskiego Spisza
 • Jerzy M. Roszkowski – Oswald Balzer (1858-1933). Uczony, polski patriota, obrońca Morskiego Oka
 • Walenty Łukasz, Gabriel Łukasz, Maria Pietrzak, Mateusz Pietrzak, Alicja Zoń – Podzieliła nas granica

 

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Alina Lelito – W hołdzie Józefowi Szalayowi. Rozmowa z burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorzem Niezgodą
 • Wojciech Górecki – O przesławnym rozwodzie, czyli rzecz o podziale Sromowiec z roku pańskiego 1334
 • Ryszard M. Remiszewski – Kościółek w Sromowcach Niżnych uratowany
 • Jan M. Kacwin – Trzy pokolenia folkloru pienińskiego
 • Jakub Zmidziński – Pienińska Sródka. Przyczynki do dziejów związków Poznania z Pieninami
 • Maciej Bilek – Profesor Jarosław Urbański, badacz pienińskich ślimaków
 • Zofia Stojakowska-Staichowa – Jedno moje życie
 • Bronisław Chowaniec-Lejczyk – O śmierci gen. Mariusza Zaruskiego
 • Tadeusz M. Trajdos – Kartka z dziejów polskich stowarzyszeń na Spiszu i Orawie
 • Marek Gotkiewicz – Zagrożone obiekty dziedzictwa kulturowego w Kacwinie – uwagi na marginesie najnowszej pracy o sypańcach kacwińskich
 • Maciej Wawrzczak – Drobny przyczynek do znajomości kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy
 • Elżbieta Łukuś – Święta Łucja w obrzędowości ludowej Zamagurza Spiskiego
 • Stanisław Cichy – Wspomnienia z Jurgowa (1947-1951)

 

III. Varia

 • Ryszard M. Remiszewski – Ks. bp Jeż otworzył sezon flisacki 2010
 • Jan Sienkiewicz – Kronika flisacka. Minął kolejny sezon flisacki na Dunajcu
 • Ryszard M. Remiszewski – 80 lat Klubu Sportowego „Pieniny”
 • Ryszard M. Remiszewski – Pieniny – zapora – zmiany
 • Ryszard M. Remiszewski – V Spotkanie Mędroli od Tischnera
 • Ryszard M. Remiszewski – Jaworki mają rynek Agnieszka Stopka – Moi przodkowie – Łemkowie. Wspomnienie
 • Jakub Żmidziński – Dwie impresje
 • Zofia i Tadeusz Z. Bednarscy – Polska Staffa. Na Trzy Korony. Wejście nocne
 • Marek Holny Galas – Amerykański Liberator rozbity w Ochotnicy
 • Jakub Dyda – Zakończy! się remont Organów Hasiora na Przełęczy Snozka
 • Janusz Tybur – Świątynia sztuki pienińskiej
 • Stanisław Zubek – Anna Malinowska (Cywińska) – wystawa indywidualna, Centrum Kultury „Civitas Christiana” w Warszawie
 • Aleksandra Dudek – Dla Krystyny Aleksander z Krościenka z okazji osiemdziesiątych urodzin
 • Alina Lelito – Święto Pienin
 • Aneta Dusik – Bliźniaczy most
 • Ryszard M. Remiszewski – Nowy zarząd, nowe nadzieje szczawnickich turystów
 • Zofia Klimczak- V Zimowy Zjazd Górski w Krościenku nad Dunajcem (13-14 03 2010)
 • Alina Lelito – W stulecie śmierci Marii Konopnickiej
 • Ryszard M. Remiszewski – Lokalne waluty w Pieninach
 • Ryszard M. Remiszewski – Święto wód szczawnickich
 • Ryszard M. Remiszewski – „Orlik” w Szczawnicy
 • Maciej Bilek – Nasza kolonia w Krościenku
 • Maciej Bilek – „Sroga zima” w Pieninach
 • Ryszard M. Remiszewski – Tropem bobra
 • Ryszard M. Remiszewski – Góral z piwem i bez ręki
 • Ryszard M. Remiszewski – Obchody 90-lecia powrotu Spiszą do Polski
 • Ryszard M. Remiszewski – Spiszacy poświęcili sztandar
 • Ryszard M. Remiszewski – Podhale i Spisz po obu stronach barykady
 • Danuta Madeja – Rzepiska – Grocholów Potok. Szkoła Podstawowa nr 2 ma patrona
 • Elżbieta Łukuś – Spotkania polsko-węgierskie na zamku Dunajec w Niedzicy
 • Ryszard M. Remiszewski – Po spisku i o Spiszu
 • Sylwia Plucińska – Zmiany w jurgowskim kościele
 • Beata Magiera – Obrazy ścienne – historia naszych przodków
 • Elżbieta Łukuś – Ślady obecności żydowskiej w Łapszach Niżnych
 • Franciszek Payerhin – Moja droga powrotu do Polski
 • Ryszard M. Remiszewski – Podhalanie i Spiszacy z gościną u Derenczan
 • Ryszard M. Remiszewski – Derenczanie z wizytą na Podhalu i Spiszu
 • Danuta Resko – 40 lat Ośrodka KTG na Jaworzynie (krynickiej) – jubileuszowe przemyślenia kustosza
 • Tadeusz Kochański – 30 lat Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK na Turbaczu

 

IV. Recenzje, polemiki

 • Laszló Varga – Dlaczego nienawidzi?
 • Maciej Wawrzczak – Recenzja fragmentu książki o Sromowcach Wyżnych, jako przyczynek do dyskusji
 • Ryszard M. Remiszewski – Pieniny w literaturze polskiej
 • Janusz Kamocki – Rusini Karpaccy
 • Ryszard M. Remiszewski – Nowe wydanie zamków i kaszteli Polskiego Podtatrza
 • Ryszard M. Remiszewski – Pierwsza monografia kościółka w Trybszu
 • Ryszard M. Remiszewski – Po Trybszu Grywałd
 • Ryszard M. Remiszewski – Tańce polskiego Spisza
 • Ryszard M. Remiszewski – Spisz – kraina wielu kultur
 • Dawid Golik – O pomordowanych Żydach w Krościenku nad Dunajcem raz jeszcze
 • Barbara Morawska-Nowak – Tom 18 „Prac Pienińskich”
 • Jan Budź – Prace Pienińskie po raz 19
 • Dorota Szumilas – „Prace Pienińskie”
 • Aneta Dusik – Prace Pienińskie: Dla tych, których nudzą daty.
 • Alina Lelito – By wiedzieć więcej
 • Stanisław Janocha – Prace Pienińskie

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander – Dziękuję Ci Kingo
 • Krystyna Aleksander – Mój stary kościółek
 • Andrzej Dziedzina-Wiwer – W toni
 • Sławek Słowik – Wspomnienie
 • Zofia Łukasz – Milczące Anioły
 • Sławek Słowik – Zima II
 • Krystyna Aleksander – Nasze Bóg zapłać
 • Marlena Nowak – Nie zapomnijmy
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach
Okładka - Prace Pienińskie 2011

2011 – Prace Pienińskie, tom 21, n. 0 egz.

nakład wyczerpany

 • Zamiast wstępu – s.3

 

I. Rozprawy i artykuły

 • Łukasz Bieniek – Dwa ikonostasy – s.5
 • Jakub Żmidziński – Pieniny Vincenza. O wpływie literatury na postrzeganie gór – s.25
 • Justyna Cząstka-Kłapyta – Pytanie o źródła wielogłosu pienińskiego – s.35
 • Ludwik Frey – Trawy w malarstwie i fotografii – s.53
 • Marek Zapała – Goralenvolk i jego góralski Führer Wacek Krzeptowski – s.67
 • Dawid Golik – SS-Kampfgruppe Matingen – s.93
 • Krzysztof Żarna – Rywalizacja o wpływy wśród Niemców spiskich w latach 1933-1938 – s.113

 

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Ryszard M. Remiszewski – Izolacja od sąsiednich obszarów przyrodniczych jest największym zagrożeniem parku. Rozmowa z Michałem Sokołowskim -dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego – s.133
 • Ryszard M. Remiszewski – 200 lat tadycji uzdrowiska – s.137
 • Ryszard M. Remiszewski – Dworzec Gościnny odbudowany – s.143
 • Maciej Bilek – Aquae minerales artificialis – s.151
 • Jan Tyszkiewicz – Relacja o spławianiu drewna z Krościenka nad Dunajcem w połowie XX wieku – s.161
 • Aleksandra Dudek – Z muzycznego notatnika Jana Kacwina – s.167
 • Agnieszka Dyda – Nie ma rzeczy niemożliwych. O wrażeniach po II Letnim Festiwalu Muzyki Organowej
 • “Pieniny-Kultura-Sacrum”. Rozmowa z Agnieszką Radwan-Stefańską- pomysłodawczynią oraz
 • kierownikiem artystycznym – s.177
 • Maciej Bilek – Aptekarski manuał magistra Ludwina Dzianotta – s.181
 • Tadeusz M. Trajdos – Polszczyzna doby Oświecenia na Rusi Szlachtowskiej – s.185
 • Maciej Wawrzczak – Kamienny krzyż odkryty w potoku Sielskim w Szlachtowej – s.193
 • Wojciech Górecki – Geneza i przyczyny I wyprawy krzyżowej w kontekście powstania Fratres Cruciferi Dominici Sepulchri Hierosolymitani i ich związków z Polskim Spiszem – Część I – s.209
 • Andrzej Skorupa – Przyczynek do dziejów sztuki sakralnej na Polskim Spiszu – s.217
 • Marek Gotkiewicz – Problematyka migracji ludności polskiej z pogranicza polskosłowackiego w twórczości naukowej dra Mariana Gotkiewicza – s.223
 • Elżbieta Łukuś – Zielone Świątki w tradycji ludowej Spiszaków – s.229
 • Kőszėghy Elemėr – Apteka Czerwonego Klasztoru – s.237
 • Johann Liptak – Czerwony Klasztor i brat Cyprian – s.243
 • Ryszard M. Remiszewski – Wizja lokalna sądu rozjemczego z Grazu nad Morskim Okiem – s.257

 

III. Varia

 • Jan Sienkiewicz – Kronika flisacka 2011 s.263
 • Ryszard M. Remiszewski – Promenada nad Grajcarkiem będzie reprezentacyjną częścią miasta -s.271
 • Alina Lelito – Dni Kultury Węgierskiej w Szczawnicy – s.276
 • Ryszard M. Remiszewski – Wąwóz Papieski w Kluszkowcach – s.284
 • Ryszard M. Remiszewski – Ks. Jan Kozioł w pamięci parafian – s.291
 • Alina Lelito – Uroczyste otwarcie bliźniaczych mostów w Krościenku n. Dunajcem – s.297
 • Waldemar Bałda – Pieniny na morzach i oceanach – s.301
 • Agnieszka Stopka – Łemkowie z Białej Wody – okruchy wspomnień – s.312
 • Jakub Dyda – A pan to kiedyś pływał na kajaku? Bronisław Waruś – niesamowity zawodnik,
 • wspaniały trener – s.321
 • Alina Lelito – Wielki sukces szczawniczanina – s.328
 • Kinga Kostrakiewicz – Dr Leszek Kostrakiewicz – wspomnienie – s.331
 • Anna Malinowska – 25 lat TPSP w Szczawnicy – s.335
 • Jakub Dyda – “Maria” w nowej szacie – s.339
 • Ryszard M. Remiszewski – Słupek graniczny nr 52 na Drodze Pienińkiej – s.341
 • Janusz Tybur – Weekend z legendą w Sromowcach Niżnych – s.344
 • Natalia Kubik – Zagospodarowanie przestrzeni wokół zbiornika Czorsztyńkiego – konferencja w Niedzicy – s.347
 • Alina Lelito – Opowieści o roślinach Pienin – s.350
 • Agnieszka Stopka – VI Zimowy Zjazd Góski w Pieninach – s.353
 • Ryszard M. Remiszewski – Dutków szczawnickich ciąg dalszy – s.355
 • Ryszard M. Remiszewski – Odpust w Derenku, czyli Derenk Búcsúra – s.356
 • Ryszard M. Remiszewski – To był czas naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Rozmowa z ks. Leszkiem Kryża, proboszczem polskiej parafii personalnej w Budapeszcie – s.364
 • Ryszard M. Remiszewski – Derenczanie na Podhalu – s.367
 • Ryszard M. Remiszewski – Śladem kartki wysłanej z Pienin w 1928 roku – s.377
 • Ryszard M. Remiszewski – Moc żywiołów – s.384
 • Ryszard M. Remiszewski – Seminarium poświęcone zamkom w Starej Lubowli i Niedzicy – s.388
 • Jan Marian Kacwin – Pański kowal – s.394
 • Eugeniusz Gogola – Czarna Góra Zagóra – historia figurki z kapliczki “U Stacha” – s.397
 • Eugeniusz Gogola – Kapliczka w Trybszu nad mostem koło młyna – s.400
 • Ryszard M. Remiszewski – Promocja nowej książki prof. Trajdosa – s.402
 • Ryszard M. Remiszewski – Koncert organowy Józefa Łukasza – s.405
 • Jadwiga Plucińka-Piksa – Medale Niepodległości z Jurgowa – s.409
 • Józef Górka – Jurgowska karczma – uzupełnienie – s.412
 • Ryszard M. Remiszewski – Zdał ostatni meldunek Armii Krajowej – s.416
 • “Ogień” – watażka podhalańki – s.420
 • Ryszard M. Remiszewski – Pamiąkowa tablica Krzysztofa Smereki – s.435

 

IV. Recenzje, polemiki

 • Ryszard M. Remiszewski – Przewodnik z wyobraźnią – s.439
 • Ryszard M. Remiszewski – Drewniany kościół św. Anny – s.441
 • Ryszard M. Remiszewski – Spojrzenie na Tatry Avita Szuberta – s.443
 • Barbara Morawska-Nowak – “Prace Pienińkie” – s.446
 • Aneta Dusik – Pienińkie tajemnice – s.448
 • Alina Lelito – Prace Pienińkie już dwudzieste – s.448
 • Jan Budz – Prace Pienińkie – 20 wystrzał – s.450
 • Jakub Dyda – Prace Pienińskie – s.451
 • Tomasz Kowalik – Z Trzech Koron widać więcej – s.451

 

V. Poezje

 • Zofia Łukasz – Pamięć czasu – s.66
 • Krystyna Aleksander – Dziecino Maleńka – s.112
 • Krystyna Aleksander – W Świętą Noc – s.142
 • Andrzej Dziedzina-Wiwer – Wzgórki – s.192
 • Hanna Karwowska – Nim pójdziesz dajej, tu podziękuj Bogu za to, że masz oczy – s.242
 • Sławek Słowik – Pieniński Janosik – s.262
 • Teresa Zajewska – Czy żal mi … – s.438
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach – s.457
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach – s.460
Okładka - Prace Pienińskie 2012

2012 – Prace Pienińskie, tom 22, n. 1 egz.

nakład wyczerpany

 • Wstęp – s.3

 

I. Rozprawy i artykuły

 • Wojciech Górecki – Fotografia – czy tylko pamiątka rodzinna?
 • O historycznych zdjęciach w Sromowcach Wyżnych – s.5
 • Maciej Wawrzczak, Tomasz Profus – Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach
 • z użyciem odbiornika GPS. GIS i archeologia – s.25
 • Łukasz Bieniek – O pożytkach płynących z górskich wypraw (nie tylko o górach) – s.41
 • Magdalena Klaudia Terlecka – Problem ochrony i reintrodukcji popielicy w Polsce – s.69
 • Andrzej Skorupa – Johann Feeg i Imrich Jagušič na polskim Spiszu – s.85
 • Dariusz Smolarek – Życie muzyczne klasztoru pijarów w Podolińcu – s.99
 • Wojciech Szatkowski – “Goralenvolk” – historia zdrady -s.151

 

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Dawid Golik – Od Matuschki do Matingena – na marginesie historii SS-Kampfgruppe Matingen – s.173
 • Ryszard M. Remiszewski – Rozmowy AK z Prezydentem Bolesławem Bierutem – s.179
 • Aleksandra Dudek – Artyści z Krościenka. Robert Majerczak i jego rodzina – s.201
 • Jakub Żmidziński – Śmiali dziedzice. O trwałości tradycji muzycznej na przykładzie Pienin – s.211
 • Ryszard M. Remiszewski – Bądź, z nami Kingo – s.221
 • Aleksandra Dudek – Jak powstały pieśni do tekstów Krystyny Aleksander – s.239
 • Anita Kowalik – O próbach graficznego zapisu gwary szczawnickiej- s.241
 • Alicja Kawerska – Historyczne szaty liturgiczne w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • w Sromowcach Niżnych – s.251
 • Ryszard M. Remiszewski – Renowacja pomnika nagrobnego Stefana Szalaya – s.257
 • Waldemar Bałda – Ksiądz Ludwik Ruczka: “Ojciec Sybiraków” – s.263
 • Ryszard M. Remiszewski – Kolkowicza artystyczne wyzwania – s.271
 • Wojciech Górecki – Geneza i przyczyny I wyprawy krzyżowej w kontekście powstania Fratres Cruciferi Dominici Sepulchri Hierosolymitani i ich związków z Polskim Spiszem. – Część II: Tajemnica lasu Prynicz – s.277
 • Jerzy M. Roszkowski – Z polityczno-etnicznych zagadnień Spisza do 1769 r. – s.283
 • Elżbieta Łukuś – Spiskie sobótki – s.289
 • Marek Gotkiewicz – Bibliografia publikacji dr. Mariana Gotkiewicza, dotyczących Spisza – s.295

 

III. Varia

 • Jan Sienkiewicz – Kronika flisacka 2012 – s.301
 • Alina Lelito – Złote gody miasta Szczawnica – s.305
 • Piotr Gąsienica – Prezydent w Szczawnicy – s.310
 • Alina Lelito – Podwójny jubileusz Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego ze Szczawnicy – s.313
 • Ryszard M. Remiszewski – Dni węgierskie w Szczawnicy – s.318
 • Ryszard M. Remiszewski – Prawo pierwszej nocy – s.329
 • Ryszard M. Remiszewski – Jubileusz 15. lecia Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA – s.334
 • Agnieszka Dyda – Pieniny – Kultura – Sacrum – s.339
 • Ryszard M. Remiszewski – Pamięci ks. Jana Kozioła – s.343
 • Stanisław Bułat – Historia ks. Jana Wójcika, proboszcza parafii w Grywałdzie (1940-1948) – s.350
 • Jakub Dyda – Turystyka w czasie II wojny światowej w Pieninach – s.354
 • Wojciech Górecki – Co widać i czego nie widać, czyli o myleniu przyczyn ze skutkami – s.357
 • Ryszard M. Remiszewski – “Orlica” nosiła imię Józefa Madei – s.359
 • Ryszard M. Remiszewski – Tragedia w Pieninach – s.362
 • Ryszard M. Remiszewski – Tablica pamiątkowa ks. Karola Wojtyły w Pieninach – s.364
 • Ryszard M. Remiszewski – Promenada spacerowa w Szczawnicy nagrodzona – s.367
 • Ryszard M. Remiszewski – “Karpacki Grajek” dla muzyki Jaśka Kubika – s.369
 • Henryk Jarosz – Górale z Krościenka nad Dunajcem z rewizytą we Włocławku – s.371
 • Agnieszka Stopka – VII Zimowy Zjazd Górski w Pieninach – s.376
 • Ryszard M. Remiszewski – Szlakiem św. Kingi – s.379
 • Jakub Dyda – Ratownicy na Jasnej Górze – s.383
 • Ryszard M. Remiszewski – Pieniński kontrapunkt – s.385
 • Ryszard M. Remiszewski – IV Zjazd Kuruców – s.387
 • Ryszard M. Remiszewski – Nowy wiadukt w Kluszkowcach – s.390
 • Ryszard M. Remiszewski – Bobrzym śladem – s.392
 • Eugeniusz Szumakowicz – Stefan Banach – światowej sławy matematyk pochodzenia podhalańskiego – s.395
 • Ryszard M. Remiszewski – Renowacja kościółka św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu – s.398
 • Ryszard M. Remiszewski – Wspólna inwestycja Łapsz Niżnych i Osturni – s.403
 • Ryszard M. Remiszewski – Tablica pamięci dr Ewy Polak-Trajdos – s.405
 • Ryszard M. Remiszewski – Tablice przypominają. Rozmowa z prof. Tadeuszem M. Trajdosem na zamku “Dunajec” w Niedzicy – s.407
 • Ryszard M. Remiszewski – 600-lecie zastawu miast spiskich – s.410
 • Ryszard M. Remiszewski – Niezłomnym w Słowie – s.415
 • Violetta Wilk – Barok na Spiszu – s.417
 • Ryszard M. Remiszewski – Spiszacy na Międzynarodowej Paradzie Regionów – s.421
 • Ryszard M. Remiszewski – Derenk nadziei – s.424
 • Ryszard M. Remiszewski – Derenczanie na odpuście w Białce Tatrzańskiej – s.430
 • Jadwiga Plucińska-Piksa – Jest taka Kalwaria – s.435
 • Jadwiga Plucińska-Piksa – Apel Jasnogórski w Szögliget – s.439
 • Kazimierz Majerczak – Zbigniewowi Malinowskiemu (1940-2012) – s.441

 

III. Recenzje, polemiki

 • Maciej Wawrzczak – Pieniny – Zapora – Zmiany – s.445
 • Ryszard M. Remiszewski – Monografia krościeńskiej świątyni – s.449
 • Alina Lelito – Kwiaty św. Kingi – s.451
 • Ryszard M. Remiszewski – Spotkania dawne i niedawne – s.453
 • Ryszard M. Remiszewski – Góralsko krew w tobie – s.455
 • Zofia i Tadeusz Z. Bednarscy – Pienińsko-szczawnicki zestaw kartek Romana Hennela – s.457
 • Janusz Kamocki – Zapomniane Kresy – s.459
 • Maciej Wawrzczak – Spisz w XII i XIII wieku – s.462
 • Maciej Wawrzczak – Z dziejów Frydmana – s.467
 • Jacek Adamczyk – Z dziejów Frydmana – s.471
 • Jacek Adamczyk – Z dziejów wsi i parafii Zamagurza Spiskiego – s.476
 • Elżbieta Łukuś – Tchnienie ducha spoczęło na tej Skałce – s.480
 • Janusz Kamocki – Pamięć – Emlékezés – s.482
 • Tadeusz Aleksander – Prace Pienińskie. Tom rocznicowy – s.484
 • Barbara Morawska-Nowak – “Prace Pienińskie” – s.488
 • Waldemar Bałda – Pieniny to góry… wielkie – s.490
 • Janusz Kamocki – “Prace Pienińskie” – tom 21 – s.491
 • Tomasz Kowalik – Prace Pienińskie, 2011, t.21 – s.492
 • Alina Lelito – Czekając na lato – s.493
 • Aneta Dusik – Vincenz, tankowiec i ikonostas – s.494

 

IV. Poezje

 • Krystyna Aleksander – Na pienińskich halach – s.4
 • Hanna Karwowska – Zielarka – s.68
 • Zofia Łukasz – Moja wiara – s.98
 • Kazimierz Majerczak – Do koronki pienińskiej – s.172
 • Sławek Słowik – List – s.178
 • Krystyna Aleksander – To już jesień – s.220
 • Sławek Słowik – Czas nie umilkły – s.262
 • Zofia Łukasz – Gromnica – s.294
 • Krystyna Aleksander – XXIII Górska pielgrzymka szlakiem św. Kingi – s.300
 • Andrzej Dziedzina-Wiwer – Zómku stary – s.444
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach – s.497
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach – s.500
Okładka - Prace Pienińskie 2013

2013 – Prace Pienińskie, tom 23, n.5 egz.

20 zł

 • Wstęp – s.3

 

I. Rozprawy i artykuły

 • Dawid Golik – Samodzielny oddział dywersyjny AK „Pazura” – s.5
 • Wojciech Górecki – Ubiór i moda w Sromowcach Wyżnych – s.27
 • Tomasz Kowalik – Sienkiewicz nad Grajcarkiem i Dunajcem – s.41
 • Aleksandra Dudek – Wesele w Pieninach – tradycja i współczesność – s. 55
 • Elżbieta Łukuś – Obrzędowość rodzinna na Zamagurzu Spiskim. Swaty (namowiny) – s.67
 • Dariusz Smolarek- Kompozytorzy pijarscy działający w Podolińcu w XVII i XVIII wieku – s.73
 • Agnes Dukkon – Wydawnictwa kalendarzowe na terenie historycznych Węgier do początku XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów polskich – s.117
 • Endre Laszló Varga – Węgry – Polska w 1920 roku – s.133

 

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Ryszard M. Remiszewski – 120. rocznica powstania Oddziału Pienińskiego PTT – s.149
 • Ryszard M. Remiszewski — Srebrny jubileusz w Pieninach – s.163
 • Ryszard M. Remiszewski — Sromowce Niżne – dwa kościoły, dwie rocznice – s.169
 • Ryszard M. Remiszewski – Dni polsko-węgierskie w Szczawnicy – s.177
 • Ryszard M. Remiszewski – Pamięci Powstania Styczniowego w Szczawnicy – s.185
 • Ryszard M. Remiszewski – Natura 2000 – doświadczenia pienińskie – s.191
 • Ryszard M. Remiszewski – Kreatywności i pomysłów nie brakuje, nie popadamy w rutynę. Rozmowa z Piotrem Gąsienicą, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy – s.199
 • Aneta Dusik — Georgett – modelka z fontanny – s.205
 • Jan Tyszkiewicz – Schronisko szkolne w Piaskach koło Szczawnicy – s.211
 • Anita Kowalik – W trosce o gwary – s.217
 • Kazimierz Majerczak – Ks. Jana Kozioła drogowskazy do normalności nadal aktualne – s.223
 • Ryszard M. Remiszewski – Rocznica 700.1ecia Bożogrobców na Spiszu i założenia Łapsz Niżnych – s.241
 • Ryszard M. Remiszewski – Pamięci Wojciecha Halczyna – s.247

 

III. Varia

 • Jan Sienkiewicz – Kronika flisacka 2013 – s.255
 • Ryszard M. Remiszewski – Ks. bp Jan Szkodoń na otwarciu spływu 2013 r. – s.261
 • Alina Lelito – Szczawnica znana od 600 lat – s.267
 • Zofia Krępa – Stanisław Urban – Członek Honorowy PTTK – s.271
 • Ryszard M. Remiszewski – Honorowe wyróżnienie PTTK w Szczawnicy – s.274
 • Ryszard M. Remiszewski – Małe Pieniny laureatem National Geographic Traveller – s.277
 • Jerzy M. Roszkowski – „Redyk Karpacki” wiódł też przez Podhale – s.280
 • Ryszard M. Remiszewski – Poświęcenie rozlewni wody mineralnej w Szczawnicy – s.286
 • Ryszard M. Remiszewski – Przekazanie posiadania zespołu pałacowo-parkowego w Nawojowej – s.290
 • Agnieszka Stopka – System międzynarodowej informacji turystycznej dla miasta Szczawnicy – s.292
 • Maciej Wawrzczak, Anna Wawrzczak – Przybliżanie przeszłości. Zajęcia organizowane w Muzeum Uzdrowiska w Szczawnicy – s.296
 • Stanisław Zubek – Siostra z Pienin – s.302
 • Tadeusz Z. Bednarski – Gdy Józef Kremer pisał „O błogich rozkoszach, w które Szczawnica tak obfita” – s.305
 • Agnieszka Stopka – VIII Zimowy Zjazd Górski w Pieninach – s.309
 • Ryszard M. Remiszewski – Historia figurki Matki Bożej w Pieninach – s.311
 • Ryszard M. Remiszewski – Skonfundowany Zyblikiewicz – s.315
 • Maciej Wawrzczak – Nałęczów — miejscowość z klimatem – s.321
 • Ryszard M. Remiszewski – Wernisaż Krystyny Aleksander w Sromowcach Niżnych – s.326
 • Andrzej Skorupa – Jeszcze o Johannie Feegu, Imrich Jagusicu i kościele w Jurgowie – s.328
 • Krystian Socha – XI Dzień Papieski w Rzepiskach – s.333
 • Ryszard M. Remiszewski – Gimnazjaliści z Krempach najlepsi w Polsce – s.337
 • Etelka Kamocki — Na plebanii w Jurgowie – s.342
 • Marek Gotkiewicz – Jeszcze o sypańcach – s.354
 • Jerzy M. Roszkowski — Głos w dyskusji w sprawie utworzenia miejscowości Niedzica-Zamek – s.361
 • Ryszard M. Remiszewski – „Pamięć czasu” Zofii Łukasz w Piwnicy pod Baranami – s.363
 • Ryszard M. Remiszewski – Pisanki po spisku – początek nowej tradycji? – s. 369
 • Ryszard M. Remiszewski — Na odpust do Derenku – s.372
 • Ryszard M. Remiszewski – Derenczanie gościli w Białce Tatrzańskiej – s.379

 

IV. Recenzje, polemiki

 • Jakub Żmidziński – Pieniny sfilmowane, odmalowane, opisane – s.385
 • Tomasz Kowalik – Rysy na rodzinnych koralach – s.391
 • Ryszard M. Remiszewski – Cudowne Dębno – s.396
 • Justyna Masłowiec – Dokąd wiodą etnograficzne ścieżki? – s.399
 • Janusz Kamocki – Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim – s.403
 • Tomasz Kowalik — Nad srebrnym i giętkim Dunajcem – s.405
 • Andrzej Skorupa – Na marginesie książki „Kultura ludowa Górali spiskich” – s.407
 • Maciej Wawrzczak- Ivanovi Chalupeckemu – s.411
 • Maciej Wawrzczak – Siedem wieków zaników Lubowla i Dunajec – s.417
 • Janusz Kamocki — „Czy tylko granice dzielą …” – praca napisana przez młodzież z gimnazjum w Krempachach pod opieką Zofii Łukasz – s.420
 • Barbara Morawska-Nowak – „Prace Pienińskie” – s.422
 • Waldemar Bałda – 511 stron pienińskich pereł – s.423
 • Alina Lelito – Na wiosnę, lato, jesień, zimę – „Prace Pienińskie” – s.424
 • Aneta Dusik – Złapać Pieniny – s.425

 

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander – Moja tarcza – s.4
 • Kazimierz Majerczak — Trwanie na Sokolicy – s.40
 • Hanna Karwowska – Na Górze Zamkowej – s.54
 • Zofia Łukasz – Spacer – s.116
 • Krystyna Aleksander – Na pienińskiej ziemi – s.148
 • Zofia Łukasz – Przebudzenie wiosny – s.216
 • Krystyna Aleksander – Moje Pieniny – s.222
 • Zofia Łukasz — Rozrachunek – s.240
 • Zofia Łukasz – Melancholia jesieni – s.246
 • Kazimierz Majerczak — Ład na polanie – s.254
 • Maria Waniczek – W lesie – s.325
 • Sławek Słowik – Już nie potrzebny kwiat – s.426
 • Sławek Słowik- Samotność – s.470

 

VI. Powstanie Styczniowe – seminarium

 • Halina Mastalska – Romuald Traugutt – wierny Bogu i Ojczyźnie – s.428
 • Karol Dziubaczka – Kościół w okresie Powstania Styczniowego – s.435
 • Wacław Prażuch – Udział mieszkańców Ziemi Tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym w 1863 r. – s.439
 • Barbara Alina Węglarz – Szczawniccy uczestnicy insurekcji styczniowej 1863 – s.449
 • Sprostowania dotyczące książki „Z dziejów Frydmana (Kraków-Frydman) – s. 463
 • Addenda do tekstu „Bądź, z nami Kingo”, Prace Pienińskie, 22:2012, s. 221-238 – s.463
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach – s.471
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach – s.474
Okładka - Prace Pienińskie 2014

2014 – Prace Pienińskie, tom 24, n. 40 egz.

20 zł

 • Wstęp – s.3

 

I. Rozprawy i artykuły

 • Ryszard M. Remiszewski – Początki zorganizowanego spływu Przełomem Dunajca – s.5
 • Stanisław Kołodziejski – Dębowy jubileusz Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich – s.39
 • Andrzej Skorupa – O kościele w Czerwonym Klasztorze – s.55
 • Magdalena Swiszczowska-Piegdoń – Pienińskie pejzaże Jana Nepomucena Głowackiego – s.69
 • Paweł Kocańda – Badania archeologiczno – architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i Pieniny – s.81
 • Tomasz Kowalik – Orłowicz był zakochany w Pieninach – s.97
 • Kinga Kostrakiewicz-Gierałt – Kosaciec syberyjski Iris sibirica – rzadki gatunek w Karpatach Polskich – s.113
 • Bogdan Śmigielski – Zakopiański przyczynek obrony Śląska, Spiszą i Orawy .- s.125

 

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Stanisław Kołodziejski – Zamek Wronin odnaleziony – s.155
 • Ryszard M. Remiszewski – Muzeum Pienińskie w nowej szacie – s.163
 • Ryszard M. Remiszewski – Uroczyste poświęcenie sztandaru flisaków pienińskich – s.172
 • Alina Lelito – 70. rocznica Powstania Szczawnickiego albo Szczawnickiej Burzy – s.179
 • Tomasz Kowalik – To może być piękna para! – s.184
 • Wojciech Górecki – Księdza Józefa Kosibowicza (1863-1943) życie i dzieło – s.192
 • Kazimierz Majerczak – Wiara w życiu ks. Jana Kozioła – s.201
 • Jakub Żmidziński – Wierne szczytom poetki życia. Obrazy gór w pismach Mieczysławy Faryniak i bł. Natalii Tułasiewicz – s.219
 • Marek Gotkiewicz – Jeszcze o poczuciu narodowym ludności na kresach południowych we fragmencie niepublikowanego dotąd tekstu dr. Mariana Gotkiewicza – s.232
 • Elżbieta Łukuś – Obrzędowość rodzinna na Zamagurzu Spiskim. Zaręczyny (rynkowiny)- s.238
 • Tomasz Gałwiaczek – Urywki o Pieninach z opisu karpackiego pejzażu w „Przewodniku automobilowym po Polsce” z 1930 r.- s.245
 • Jerzy M. Roszkowski – Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zakopanem w latach 1894-1914 – s.254

 

III. Varia

 • Jan Sienkiewicz – Kronika flisacka 2014 – s.267
 • Ryszard M. Remiszewski – Sezon flisacki oficjalnie otwarty – s.271
 • Ryszard M. Remiszewski – Flisacy pielgrzymowali do Matki Bożej Piekarskiej – s.277
 • Ryszard M. Remiszewski – Święto Wód Szczawnickich po raz czternasty – s.281
 • Ryszard M. Remiszewski – Dni polsko-węgierskie w Szczawnicy – s.284
 • Ryszard M. Remiszewski – 80.lecie red. Tadeusza Z. Bednarskiego – s.290
 • Ryszard M. Remiszewski – Jubileusz schroniska pod Bereśnikiem – s.292
 • Ryszard M. Remiszewski – X lat Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych – s.295
 • Anna Alicja Smolińska – Małe oratorium do Świętej Kingi – Bądź z nami Kingo – s. 300
 • Anna Sinko – Żywiołowy koncert w miejscu, gdzie ujarzmia się żywioły! – s.305
 • Alina Lelito – Szczawnickie kolędowanie – s.310
 • Maciej Wawrzczak – Fragment ceramiki z Jaworek. Przyczynek do kontaktów Rusi Szlachtowskiej – s.313
 • Agnieszka Stopka – Turystyczny zlot czyli IX Zimowy Zjazd Górski w Pieninach – s.318
 • Ryszard M. Remiszewski – Mennica czorsztyńska – s.321
 • Ryszard M. Remiszewski – Tradycja – tańce pienińskie – s.324
 • Ryszard M. Remiszewski – Bioluminescencyjny Panellus stipticus – s.326
 • Elżbieta Łukuś – Obchody 70. rocznicy śmierci bł. ks. Józefa Stanka – kapłana ze Spiszą. Zespól Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych – s.329
 • Sylwia Plucińska – Rozbudowa drewnianego kościoła w Jurgowie – s.334
 • Jerzy M. Roszkowski – Śladami Lubomirskich i Zamoyskich po północnym Spiszu – s.337
 • Ryszard M. Remiszewski – Pocieplało pod Tatrami – s.342
 • Ryszard M. Remiszewski – Bombki z Krempach – s.345
 • Ryszard M. Remiszewski – Rewaloryzacja centrum Frydmana – s.348
 • Ryszard M. Remiszewski – Derenk spełnionych nadziei – s.350
 • Ryszard M. Remiszewski-Witajcie w domu .- s.355
 • Jadwiga Plucińska-Piksa – O Andrastanya i nie tylko – s.363
 • Jadwiga Plucińska-Piksa – Kamil z mikołajkowego rodu – s.372
 • Tomasz Kowalik – Pozbacuwanie w Tylmanowej srebrne wesele po sąsiedzku – s.374
 • Ryszard M. Remiszewski – Karpackie szlaki Karola Wojtyły – s. 380

 

IV. Recenzje, polemiki

 • Ryszard M. Remiszewski -Album szczawnickiej świątyni – s.389
 • Janusz Kamocki – Sromowce Wyżne na starej fotografii – s.392
 • Alina Lelito – W „pienińskim ogrodzie” prof. Ludwika Freya – s.394
 • Etelka Kamocka – Słownik gwarowy mieszkańców Derenku i ich potomków – s.396
 • Helena Grochola-Szczepanek – Słownik gwarowy mieszkańców Derenku i ich potomków – s.399
 • Sylwia Plucińska – Tradycyjny strój ludowy na Spiszu – s.405
 • Ryszard M. Remiszewski – Kościół św. Bartłomieja w Niedzicy – s.408
 • Ryszard M. Remiszewski – Kościół św. Stanisława BM we Frydmanie – s.411
 • Tomasz Kowalik – Jeden z nielicznych, co tak wodzili – s.414
 • Ryszard M. Remiszewski – W śląskim Parnassos o muzyce górali karpackich – s.417
 • Ryszard M. Remiszewski – „Czytanie niedzielne” Walerego Rzewuskiego – s.420
 • Barbara Morawska-Nowak – „Prace Pienińskie”- s.423
 • Alina Lelito – Urlopowe czytanie – s.25
 • Ryszard M. Remiszewski – Jubileusz Ośrodka KTG „U źródeł Wisły”- s.427
 • Ryszard M. Remiszewski – Franciszek Fitak (1934-2014) – s.431

 

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander – Maryjni trębacze – s. 4
 • Sławek Słowik – Z łąki po latach – s.80
 • Barbara Gołoflt – Spojrzenie w noc – s.112
 • Zofia Łukasz – Spiska jesień – s.124
 • Kazimierz Majerczak – Teraz – s.265
 • Podtatrzanin – Przy gruzach zamku św. Kunegundy w Pieninach – s.153
 • Krystyna Aleksander – Kapliczka pod Ociemnym – s. 171
 • Aleksandra Nowak – Wielki Rodak- s.387
 • Urszula Pacyga – Wiosenno nuta – s.388
 • Sławek Słowik – Matce – s.432
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach – s.433
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach – s.436
Okładka - Prace Pienińskie 2015

2015 – Prace Pienińskie, tom 25, n. 36 egz.

30 zł

 • Srebrny jubileusz – s. 3

 

I. Rozprawy i artykuły

 • Andrzej Skorupa- Tryptyk niedzicki i jego twórca -s.  5
 • Jan Budz – Matka Boska Częstochowska po tułaczce powróciła 2 Ameryki na Spisz. -s. 17
 • Bronisław Krzan – Gmina żydowska w Krościenku nad Dunajcem -s. 45
 • Dawid Golik – Zollgrenzschutz w Szczawnicy w latach 1939-1945 -s. 57
 • Ryszard M. Remiszewski – Mieszkaniec Krościenka świadkiem oskarżenia w procesie katów Podhala we Freiburgu -s. 77
 • Krzysztof Miraj – Ruch turystyczny na spływie przełomem Dunajca w latach 2005-2014 -s. 101
 • Paweł Krąż, Adam Piasecki – Współczesne zagrożenia oraz konflikty przyrodnicze w Dolinie Białki 149
 • Ludwik Frey – Tajemniczy świat paproci -s.  167
 • Jerzy M. Roszkowski – Gmina Łapsze Niżne – projekt nowego herbu -s. 191
 • Justyna Cząstka-Kłapyta – Czy religijny śpiew górali pienińskich i gorczańskich zostanie ocalony?  -s. 203
 • Kazimierz Majerczak- Miłość w życiu księdza Jana Kozioła -s. 219

 

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Ivan Chalupecky.-Najvyšši gotický krídlový oltár sveta bude mat’ 500 rokov -s. 239
 • Grzegorz Salamon – Ostra Brama w Szczawnicy -s. 249
 • Bogdan Śmigielski – Regulacja rzek i potoków w Pieninach -s. 255
 • Jan Tyszkiewicz – Jak dawniej łowiono ryby w Szczawnicy -s. 271
 • Ryszard M. Remiszewski – Ćwierćwiecze Związku Polskiego Spisza -s. 278
 • Elżbieta Łukuś – Obrzędowość rodzinna na Zamagurzu Spiskim. Zaproszenie na wesele -s. 286
 • Judyta Ptak – Przynależność do zespołu „Małe Podhale” z Jurgowa, a kształtowani tożsamości regionalnej uczniów Szkoły Podstawowej w Jurgowie -s. 294
 • Ryszard M. Remiszewski – Spiskie Zwyki świętem folkloru -s. 302
 • Ryszard M. Remiszewski – Zbigniew Przychodzki – smutki i radości wyraża w muzyce -s. 312
 • Tomasz Kowalik – „SZCZAWNICKIE PTOKI” – okazjonalna gazeta sierpniowa -s. 320
 • Maria Borczuch-Białkowska – Digitalizacja fiszek bibliograficznych Witolda Henryka Paryskiego i ich znaczenie dla współczesnych badaczy i miłośników gór -s. 332
 • Marek Gotkiewicz – Zima 1923/24 na spiszu we wspomnieniach Mariana Gotkiewicza -s. 338
 • Jakub Żmidziński – Pioniny skały nad Krościenkiem. Niepublikowane sonety pienińskie z XIX w. -s. 345
 • Ryszard M. Remiszewski – Historia niezwykłe karty korespondencyjnej z 1904 roku -s. 356
 • Wojciech Górecki – Kiedy się dawniej pościło, czyli o zapomnianych suchych dniach -s. 361
 • Maciej Wawrzczak – Wyniki niewielkich archeologicznych badań sondażowych
 • przeprowadzonych na terenie Szczawnicy, gm. loco, woj. małopolskie w 2013 roku -s.  366

 

III. Varia

 • Jan Sienkiewicz-Kronika flisacka 2015 -s. 377
 • Ryszard M. Remiszewski – Święto flisaków, łodzie poświęcone, sezon na Dunajcu otwarty -s. 379
 • Ryszard M. Remiszewski – Dni polsko-węgierskie w Szczawnicy -s. 388
 • Alina Lelito – Pieniny, piyknoś ty kraino -s. 395
 • Alina Lelito – Szczawnicki benefis Janiny Zachwiejowej Buliś -s. 401
 • Ryszard M. Remiszewski – Pożegnanie sezonu flisackiego i otwarcie nowej inwestycji w Szczawnicy -s. 408
 • Anna Sinko, Natalia Kubik, Justyna Rekść-Raubo – XVI Letnia Filharmonia AUKSO – Pieniny 2015 w Niedzicy -s.  415
 • Sylwia Plucińska – Festiwal Siedmiu Kultur w Jurgowie -s. . 419
 • Agnieszka Stopka – V Barokowe Eksploracje -s. 423
 • Alina Lelito – Bach 330 -s. 426
 • Tomasz Kowalik – Czy Orłowicz był studenckim przewodnikiem? -s. 430
 • Bogdan Śmigielski – Biblioteczka Historyczna Głosu Seniora Józefa Nyki -s. 432
 • Aneta Dusik – Tajemnicza krypta w Niedzicy -s. 436
 • Agnieszka Stopka – X Zimowy Zjazd Górski w Pieninach -s. 438
 • Jaworczanka – Józef Stopka i Jego jaworczanskie wielkanocne baranki z masła -s.  442
 • Ryszard M. Remiszewski – Flisacy atrakcją regionów -s. 444
 • Ryszard M. Remiszewski – 90 lat rezerwatu „Bor na Czerwonem” -s. 448
 • Ryszard M. Remiszewski – Soplówka jodłowa Hericium alpestre w Pieninach -s. 451
 • bezrobotny polonista – O tym, jak wakacjować, pracować i nie zwariować -s. 454
 • Janusz Kamocki – Derenk 25 lipca 2015 r. -s. 456
 • Hanka od Cułego – Jesienne spotkania derenczańskie -s. 459
 • Ryszard M. Remiszewski – Derenczanie – węgierscy Polacy -s. 466
 • Bogdan Śmigielski – Nieznana fotografia księdza Ferdynanda Machaya -s. 469
 • Ryszard M. Remiszewski – Pożegnaliśmy duszpasterza regionalistę -s. 472
 • Jadwiga Plucińska-Piksa – Derenczańskie wieczory -s. 481
 • Jan Budz – Franciszek Chowaniec Suchowian -s. 484

 

IV. Recenzje, polemiki

 • Aleksandra Dudek- Projekt. Tradycja – tańce pienińskie -s. 489
 • Ryszard M. Remiszewski – Szlaki pełne zdrowia, nowa oferta w Pieninach -s. 494
 • Krzysztof Miraj – Piękno dawnych krajobrazów – „Pieniny na starej pocztówce” -s. 496
 • Maciej Wawrzczak – Flisactwo w Pieninach -s.  499
 • Ryszard M. Remiszewski – Kościoły w Krempachach -s. 502
 • Ryszard M. Remiszewski – Kościół Wszystkich Świętych w Kacwinie -s. 504
 • Maciej Wawrzczak- Zamek w Kieżmarku -s. 506
 • Ryszard M. Remiszewski – Pejzaże drugiego planu -s. 509
 • Ryszard Kantor – Wszystko o Pieninach -s. 512
 • Aneta Dusik – Perły z Pienin -s. 513
 • Barbara Morawska-Nowak – Prace Pienińskie w roku jubileuszowym -s.  514
 • Jan Budź – Nowe „prace Pienińskie” -s.  515
 • Aneta Dusik – Historia niezwykłego czowieka -s. 516
 • Alina Lelito-Prace Pienińskie po raz 24 -s. 517
 • Tomasz Kowalik – Jubileusz tuż, tuż -s. 518

 

V. Poezje

 • Kazimierz Majerczak – Huczny spływ -s. 44
 • Krystyna Aleksander – O czym tu marzyć -s. 76
 • Sławek Słowik -** * -s. 100
 • Zofia Łukasz-Utrata -s. 148
 • Zofia Łukasz- Dziecięca wiara -s. 218
 • Kazimierz Majerczak-Owoce -s.  237
 • Krystyna Aleksander- Jak mam dziękować -s. 238
 • Krystyna Aleksander-Gdy zatęsknisz -s. 311
 • Sławek Słowik – * * * -s. 376
 • Józef Pitorak-Oreł -s. 487
 • Barbara Gołofit-Marzyć -s. 488
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach -s. 521
 • Krzysztof Miraj-Spis treści Prac Pienińskich tomy 1-24 [1988-2 014) -s. 524
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach -s. 560
Okładka - Prace Pienińskie 2016

2016 – Prace Pienińskie, tom 26, n. 21 egz.

30 zł

 • Dwadzieścia pięć tomów za nami, ile przed? s.3

I. Rozprawy i artykuły

 • Ewa Orlof, Zofia Orlof – Kwestia bezpieczeństwa polskiej granicy południowej w przededniu drugiej wojny światowej. Niektóre problemy .  s.5
 • Jerzy M. Roszkowski – Wojciech Lorencowicz (1896-1952):z urodzenia Spiszak, z wyboru Orawianin, z przekonania Polak . s.13
 • Andrzej Skorupa – Kościół w Starej Wsi Spiskiej . s. 21
 • Andrzej Skorupa – Spiskie Hanuszowce .s. 33
 • Tadeusz M. Trajdos – Ruś Szlachtowska oczami wizytatorów w XVIII i I połowie XIX wieku.  s. 47
 • Krzysztof Miraj – Przyrodnicze czynniki rozwoju flisu w Pieninach . s. 73
 • Tomasz Kowalik – 85 lat Pienińskiego Parku Narodowego, świętowanie nie tylko w parku .  s. 95
 • Ludwik Frey – Sowy – latające koty (na świecie, w Polsce, w Pieninach) .  s.103
 • Beata Szkaradzińska – „Irys” z Waksmundu na kurierskim szlaku .  s.131
 • Ryszard M. Remiszewski – Tajemnicza sekcja w górach ..  s. 145
 • Leszek Ogórek – 50 lat Studenckiej Bazy Namiotowej na Lubaniu .  s. 161

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Dawid Golik – Wkroczenie Niemców do Szczawnicy 2 września 1939 r. Zapomniany epizod polskiej wojny obronnej .  s. 191
 • Wiesław Dziewolski – Likwidacja przez hitlerowców schroniska na Lubaniu .  s. 196
 • Tomasz Gałwiaczek – „Pamiętnik” Marcelego Drohojowskiego Przyczynek do dziejów Czorsztyna w XIX w.  s.  200
 • Kazimierz Majerczak – Rozważania spod krzyża na Bryjarce .  s. 212
 • Jerzy M. Roszkowski – Węgierska polityka narodowościowa w XIX-XX wieku .  s.224
 • Bogdan Śmigielski – Górska teka prac Mariana Gotkiewicza .  s.231
 • Alina Lelito – Rok Szalayowski w Szczawnicy .  s.253
 • Ryszard M. Remiszewski – Święto „Na Spiszu” .  s.272
 • Tomasz Kowalik – Sędziwi sąsiedzi Krościenka, Szczawnicy i Pienin .  s.280
 • Beata Szkaradzińska – Obłazowa – jedyne takie stanowisko w Europie z Parkiem Archeologicznym .  s. 289
 • Ivan Chalupecký.– Dr Štefan Barnáš a intelektuálne prostredie Spišskej Kapituly.  s. 296
 • Dorota Jolanta Szumilas – Pieniny – „nie zdradzając Tatr” – w poezji Michała Jagiełły        s. 301
 • Wojciech Górecki – Wiara w cuda .  s. 307

 

III. Varia

 • Jan Sienkiewicz – Kronika flisacka 2016 .s.315
 • Ryszard M. Remiszewski – Wielkie jabłko na flisackiej łodzi i symboliczne przecięcie spryski .  s.317
 • Ryszard M. Remiszewski – Flisacy pielgrzymowali do Piekar .  s. 328
 • Krzysztof Miraj – Spływ flisacki na Wagu w Małej Fatrze .s.333
 • Alina Lelito – Jubileusz w barwach srebra .  s 341
 • Alina Lelito – Pasterskie święto .  s.351
 • Bożena Soliwoda – Krystyna Aleksander Honorowym Obywatelem s.472
 • Krościenka nad Dunajcem  s.356
 • Aleksandra Dudek – Małe oratorium do św. Kingi w Gliwicach .  s.366
 • Ryszard M. Remiszewski – Zamek na Czorsztynie .  s. 371
 • Agnieszka Stopka – Pieniński benefisant roku 2016 – Wieńczysław Kołodziejski    376
 • Alina Lelito – Szczawnicki Chór Kameralny świętował jubileusz
 • swojego dziesięciolecia .  s. 379
 • Violetta Wilk – Szalay, walce i szczawnickie zdroje .  s.383
 • Katarzyna Śmiałkowska – W poszukiwaniu baroku na Spiszu, mały jubileusz festiwalu      s.  387
 • Aleksandra Dudek – Pięćdziesiąte Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej s. 393
 • Ryszard M. Remiszewski – Spiski wieczór w gajówce Mikołaja .s.  400
 • Marek Gotkiewicz – Początki kontaktów naukowych Eduarda Pavlika z polskimi badaczami historii Zamagurza Spiskiego.  s.   403
 • Jakub Żmidziński – Wakacje się kończą… Świt .  s. 405
 • Jan Marian Kacwin – Niebezpieczny zwiad .  s. 408
 • Ryszard M. Remiszewski – Terroryści na Drodze Pienińskiej? .  s. 412
 • Ryszard M. Remiszewski – Tajemnicza akwarelka .  s. 417
 • Ryszard M. Remiszewski – Nowi gospodarze w schronisku „Orlica” .  s. 421
 • Ryszard M. Remiszewski – Gorczańska enklawa aktywnego wypoczynku .  s. 423
 • Agnieszka z Czarnej Wody – Powiedzcie mi, kim jestem .  s. 431
 • Hanka od Cułego – Białczańskie uroczystości .  s.  434
 • Ryszard M. Remiszewski – W Zaduszki wiatr zacichł w zadumie .  s. 440
 • Tadeusz M. Trajdos – Pamięci Piotra Stępnia .  s.  442

 

IV. Recenzje, polemiki

 • Andrzej Skorupa – Spóźniona recenzja: protokoły wizytacji kanonicznej parafii zamagurskich w roku 1832 .  s. 445
 • Maciej Wawrzczak – Marián Soják, Spiš – Svedectvo archeológie, Nitra 2015, s. 152.
 • Ryszard M. Remiszewski – Kościół ludźmierski .  s. 450
 • Ryszard M. Remiszewski – Zómki poetycznie .  s. 452
 • Elżbieta Łukuś – Leśnica Pienińska, z dziejów wsi, kościoła i parafii .  s. 454
 • Tomasz Kowalik – Kroh przypomina nieobecnych .   s. 456
 • Ryszard M. Remiszewski – Pieniny dla rodziny .  s. 459
 • Ryszard M. Remiszewski – Podania i legendy o świętych i cudach w wyborze Bartłomieja Grzegorza Sali .  s. 461
 • Barbara Morawska-Nowak – Sto pierwsza pozycja Ośrodka KTG w Pieninach . s. 463
 • Alina Lelito – Jubileusz w barwach srebra .  s. 464
 • Aneta Dusik – Z pasją i dla pasji .    s. 466

 

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander – Hymn Wdzięczności.  s. 20
 • Sławek Słowik – Moje wiersze .  s.  94
 • Zofia Łukasz – Puste spichlerze .  s.    130
 • Sławek Słowik – Jesienna orka .  s.    144
 • Kazimierz Majerczak – Do taternika .  s.    160
 • Andrzej Dziedzina-Wiwer – Prace Pienińskie   s. 189
 • Krystyna Aleksander – * * * .  s.  313
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach .  s.   467
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach .  s. 471
Okładka - Prace Pienińskie 2017

2017 – Prace Pienińskie, tom 27, n. 106 egz.

30 zł

Słowo od redaktora  3

I. Rozprawy i artykuły

Marek Doktor, Krzysztof Miskiewicz, Ewa Welc – Geopark „PIENINY” – podstawy tworzenia, dziedzictwo geologiczne, korzyści regionalne, s. 5

Tomasz Ściężor – Zanieczyszczenie świetlne, s. 41

Ludwik Frey – Drzewa piękne – w Pieninach i nie tylko, s. 59

Krzysztof Miraj – Downhill mountain biking (DH) i freeride (FR) jako nowe formy turystyki ekstremalnej w Pieninach, s. 95

Andrzej Skorupa – Kościół w Lendaku, s. 117

Ewa Orlof, Zofia Orlof – Echa idei unii polsko-słowackiej z września 1938 roku w okresie drugiej wojny światowej 133

Marek Gotkiewicz – Rękopis o historii osadnictwa na Zamagurzu Spiskim z 1969 roku 145

Jerzy M. Roszkowski – Geneza i rozw6j znaczenia rodu Lubomirskich herbu Szreniawa bez krzyża 159

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

Tomasz Gałwiaczek – W poszukiwaniu opisów przyrody pienińskiej w polskim piśmiennictwie historycznym i geograficznym XVI -XVIII w. 173

Maciej Kijowski – Podstawa prawna regulacji górnego Dunajca. W 65. rocznice podjęcia uchwały nr 741 Prezydium Rządu  183

Ryszard M. Remiszewski – Akwarela pienińska Mariana Klaklika 191

Maciej Wawrzczak, Anna Wawrzczak – Przyczynek do kontaktów sanatorium dra Józefa Kołaczkowskiego w Szczawnicy z potencjalnymi kuracjuszami, na podstawie dwóch krótkich listów 194

Kazimierz Majerczak- Józef Węglarz-Matusek. Przypomnieć zapomnianych 203

Anna Leszkowska – Niszczejące dzieła sztuki w Szczawnicy, s. 211

Bożena Soliwoda – Remont kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem, s. 216

Jakub Zmidzinski – Wzg6rza błękitnych nut – nuty błękitnych gór, s. 221

Jerzy M. Roszkowski – Cesarz Franciszek Józef I w oczach Polaków, s. 226

Bogdan Smigielski – Związek Podhalan w Północnej Ameryce w Krakowie, s. 229

Maria Waniczek – Skola i… wojna, s. 237

Maria Waniczek – Ozie sowac krowe?, s. 241

III. Varia

Jan Sienkiewicz – Kronika flisacka 2017, s. 247

Ryszard M. Remiszewski – Sezon flisacki 2017 otwierano w zimowych podmuchach, s. 251

Ryszard M. Remiszewski – Flisacy pielgrzymowali do Starego Sącza, s. 255

Ryszard M. Remiszewski – Festyn w 700.lecie miejscowości Sromowce Wyżne, s. 261

Ryszard M. Remiszewski – Finał jubileuszu 700.lecia Sromowiec, s. 265

Ryszard M. Remiszewski – Flisacy z pielgrzymka na Krzeptówkach, s. 270

Krzysztof Miraj – Zorganizowany spływ turystyczny na Popradzie w Beskidzie Sadeckim, s. 275

Alina Lelito – Dni Przyjaźni Polaków i Węgrów w Szczawnicy, s. 280

Alina Lelito – 70. rocznica Akcji „Wisła”, s. 284

Maria Barbara Styk – Teatr jako metafora gór, s. 289

Ryszard M. Remiszewski – Odsłonięcie tablicy Józefa Madei na schronisku .Orlica” w Pieninach, s. 291

Justyna Masłowiec – Wspaniała okazja – niezwykle święto, czyli 90 urodziny doktora Janusza Kamockiego, s. 296

Ryszard M. Remiszewski – Jubileusz Tadeusza Z. Bednarskiego, s. 302

Tomasz Kowalik – .,PtAJ”, tropa do trzewi gór, s. 306

Weronika Błażusiak- Gazeta .. z Doliny Grajcarka” świętowała wydanie 300 numeru, s. 312

Ryszard M. Remiszewski – Bogu na chwale, ludziom na ratunek, s. 314

Alina Lelito – Potr6jny sukces Baroque Collegium 1685, s. 318

Danuta Madeja – XV jubileuszowy Dzieri Papieski w Rzepiskach, s. 321

Ryszard M. Remiszewski – Sztuk-mistrze w Krzywej Jablonce, s. 324

Ryszard M. Remiszewski – 0 ks. Janie Machayu ze Spiskiej Kapituły, s. 327

Ryszard M. Remiszewski – Ks. Władysław Zazel obdarzony Baraniogórska Panienka, s. 331

Bozena Soliwoda – Kroscienko natl Dunajcem w radiowej Trójce, s. 335

Ryszard M. Remiszewski – Dożynki gminne w Hubie, s. 337

Ryszard M. Remiszewski – Kultowa kapliczka nad Łapszanką – dwa oblicza po burzy, s. 341

Ryszard M. Remiszewski – Konferencja popularnonaukowa „300 lat Derenku” w Białce Tatrzańskiej s. 346

Jadwiga Plucnika-Piksa · Niezwyczajny odpust. W 300-lecie powstania polskiej wsi Derenk na Węgrzech, s. 352

Zele [uzsefne – Maria Gogolya, Bubenk6 Dezsone – opiekunka kościołka w Andrastanya, s. 359

Ryszard M. Remiszewski – Sycko, co orawskie w Tobie było, Pamięci ks. Władysława Pilarczyka, s. 361

Ryszard M. Remiszewski – .Orlica” druga w rankingu schronisk, s. 366

Tadeusz M. Trajdos – Darowizna dla Muzeum Pienińskiego, s. 368

Ryszard M. Remiszewski – Jubileuszowe spotkanie ludzi gór na Jaworzynie Krynickiej, s. 370

IV. Recenzje, polemiki

Jan Tyszkiewicz – Górale Piennińscy – obraz wczorajszy i dzisiejszy, s. 375

Jerzy M. Roszkowski – Andrzej Skorupa, Sztuka Ziemi Pienińskiej od gotyku do baroku, s. 378

Ryszard M. Remiszewski – Kapliczki i krzyże Szczawnicy, s. 380

Tomasz Kowalik – Dwaj panowie przyrodnicy, s. 382

Janusz Kamocki – Cztery sztandary jeden adres, s.385

Janusz Kamocki – Endre Laszlo Varga: Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918-1920, s. 388

Ryszard M. Remiszewski – Historia Związku Podhalan na Żywiecczyźnie, s. 391

Ryszard M. Remiszewski – Bochniaków siła przyciągania, s. 394

Tomasz Kowalik – Fotografie mówią o przeszłości, s. 398

Tomasz Kowalik – Srebrne „Prace Pienińskie”, s. 401

Barbara Morawska-Nowak – Srebrny jubileusz Prac Pienińskich, s. 403

Tomasz Kowalik – Jest taki rocznik krajoznawczy, s. 404

Tomasz Kowalik – Ku uwadze krzokow, ptoków i ceprów, s. 406

Aneta Dusik – Wykrycie strasznej zbrodni, s. 408

Errata do artykułu: Jerzy M. Roszkowski, Gmina Łapsze Niżne – projekt nowego herbu, s. 410

V. Poezje

Krystyna Aleksander – Dar serca, s. 40

Sławek Słowik – * * *, s. 94

Zofia tukasz – Betlejem, s. 132

Krystyna Aleksander – Moje marzenia, s. 158

Jan Budz – Narody świata, s. 172

Krystyna Aleksander – * * *, s. 245

Kazimierz Majerczak – Przetrwać godnie, s. 246

Krystyna Aleksander – Betlejem w Pieninach, s. 373

Sławek Słowik – Serce, s. 374

Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach, s. 411

Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach, s. 415

Okładka - Prace Pienińskie 2018

2018 – Prace Pienińskie, tom 28, n. 58 egz.

30 zł

 

Słowo od redaktora 3

 

I. Rozprawy i artykuły

Błażej Ciarkowski – Powojenne sanatoria w województwie małopolskim  5

Jerzy Kochanowski – Inny świat? Zakopane i Podhale raportach Radia Wolna Europa z lat 1954-1961  23

Ludwik Frey – Botaniczne poznawanie Pienin 51

Agnieszka Nikel- 0 niezwykłych roślinach na Spiszu – „typy spod ciemnej gwiazdy”  79

Krzysztof Miraj – Apiturystyka i apiterapia jako potencjał turystyczny Ziemi Pienińskiej 115

Jerzy M. Roszkowski – Spisz i Orawa. Historyczno-kulturowy obraz pogranicznych krain do roku 1945 131

Andrzej Skorupa – Zarys dziejów Polskiego Spisza do II wojny światowej 155

Marek Gotkiewicz – Lata 1918-1920 we fragmentach „Wspomnień słowackich” i notatnika Mariana Gotkiewicza 179

Jan Budz – Budziciele – rola gimnazjum nowotarskiego w kształtowaniu świadomości i tożsamości Spiszaków  199

Pawel Kocarida, Grzegorz Trafalski – Pieczęć Wydżgi z Tegoborza znaleziona na zamku w Czorsztynie  215

Peter Fecko, Marian Sojak, Maciej Wawrzczak – Zabytki na wtórnym złożu.

Problem kilku wyrobów kamiennych ze stanowisk wczesnośredniowiecznych na Spiszu (północna Słowacja)  229

Andrzej Skorupa – 0 ołtarzach w kościele św. Walentego w Krempachach 245

Kazimierz Majerczak – Wolność w życiu górali dawniej i dziś 255

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

Tomasz Kowalik – Pieniński skarbiec w Szlachtowej  277

Grażyna Maria Teresa Branny – Jak to w Krempachach z Orłem było 286

Ryszard M. Remiszewski – Rogi i trombity Andrzeja Haniaczyka 298

Andrzej Skorupa – Wielka Leśna i jej kościół 305

Bożena Soliwoda – Remont i konserwacja kościoła pw. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem zakończony 317

Maria Barbara Styk- Przypomnienie utworu Elżbiety Nowickiej w Pieninach (1915) 322

Ryszard M. Remiszewski – XIX-wieczne walce pienińskie na fortepian 325

Beata Szkaradzinska – Walczył o wolna Polskę podczas I wojny światowej 343

Jakub Zmidzinski – Mykeny Północy. Marcina S. Przybyły odkrywanie Góry Zyndrama 350

Bogdan Smigielski – Jedna kartka papieru. Historia wycieczki z 1930 roku 355

Maciej Kijowski – Zarządzenie nr 224 Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 1960 r. w sprawie uregulowania gospodarki wodnej w dorzeczu Dunajca.

Krótki komentarz 360

Ryszard M. Remiszewski – Symbol Pienin uszkodzony 367

Maria Waniczek – Cymu to tak?  372

Maria Waniczek – Strasno noc  375

III. Varia

Alina Lelito – Jubileusz 30.lecia Ośrodka KTG w Pieninach 381

Ryszard M. Remiszewski – Droga Pienińska – 1800 metrów w 180 minut 391

Ryszard M. Remiszewski – Godło .Pod Kozica” – tradycja i współczesność 399

Przemysław Gabryś – Kronika PSFP w 2018 roku  405

Ryszard M. Remiszewski – Z życzeniami bezpiecznego, udanego i błogosławionego sezonu flisackiego 2018 roku  409

Ryszard M. Remiszewski – Inauguracja letniego sezonu turystycznego w Małopolsce, tym razem w Pieninach 414

Ryszard M. Remiszewski – Jubileuszowa pielgrzymka flisaków na Mariańską Górę 418

Ryszard M. Remiszewski – Goszcz dla Niepodległej 426

Alina Lelito – Słów kilka wokół wątków niepodległościowych, z historii pewnego drzewa w tie  435

Ryszard M. Remiszewski – Walny Zjazd Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy 440

Ryszard M. Remiszewski – Jubileusz przewodników pienińskich 444

Alina Lelito – 27 „Prace Pienińskie” mówione 448

Dariusz Popiela – Krościenko Projekt Ludzie Nie Liczby 453

Ryszard M. Remiszewski – Pamięci Apolinarego Dziewolskiego  460

Tadeusz M. Trajdos – lkona św. Filipa Apostoła z Jaworek 467

Ryszard M. Remiszewski – Kantaty bachowskie oczarowały pienińską publiczność 469

Ryszard M. Remiszewski – Gorczycki Festiwal z udziałem Baroque Collegium 1685  473

Ryszard M. Remiszewski – Ścieżka koronami drzew 479

Monika Sarniak – Kapliczka św. Joanny Beretty Molli w Sromowcach Niżnych 483

Jadwiga Plucinka-Piksa – Derenk dla Niepodległej 487

Ryszard M. Remiszewski – Z historii sztandaru PTTK w Szczawnicy  492

Ryszard M. Remiszewski – Tadeuszowi Zygmuntowi Bednarskiemu chwila zadumy  495

IV. Recenzje, polemiki

Ryszard M. Remiszewski – Z podroży do Szczawnicy dedykowanej Józefowi Szalayowi założycielowi uzdrowiska  499

Ryszard M. Remiszewski – Na szczawnickim deptaku  501

Ryszard M. Remiszewski – Pamiętnik  Marcelego Drohojowskiego 503

Janusz Kamocki – Endre Laszlo Varga: Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w legionach polskich w latach 1914-1918, Warszawa 2018,Wydawnictwo Muzeum Niepodległości w Warszawie, Biblioteka kwartalnika Niepodległość i Pamięć, tom V 505

Aleksandra Dudek – Na półce miłośnika folkloru i Pienin 507

Ryszard M. Remiszewski – Monografia kościoła w Łapszach Wyżnych 511

Ryszard M. Remiszewski – 0 akcesie mieszczan Starej Lubowli do krakowskiego bractwa św Zofii 513

Maciej Wawrzczak – Vyznamne speleoarcheoloqicke lokality na Slovensku/ Important speleoarchaeoloqical sites in Slovakia, zost. Zuzana Simkova, Marianna Laznickova, Slovenske muzeurn ochrany prfrody a jaskyniarstva,

Liptovsky Mikulas, 2017, ss. 75 515

Janusz Kamocki – Ryszard M. Remiszewski: Alojzy Śmiech. Góral spod Babiej Góry, Szczawnica 2018, s. 90 + płyta CD 518

Ryszard M. Remiszewski – Wycieczki Mieczysława Orłowicza wspomniane wierszem i proza 520

Aneta Dusik – Jest taki rocznik 523

V. Poezje

Krystyna Aleksander – Bajkowy zakątek  50

Aleksandra Dudek – I cóż, że jesień piękna 144

Kazimierz Majerczak – Sursum Corda 198

Krystyna Aleksander – Wrażliwość 254

Kazimierz Majerczak – Przeznaczenie 276

Zofia Lukasz – Cud narodzenia 379

Krystyna Aleksander – Gratulacje  380

Sławek Słowik – Wspomnienie I, Wspomnienie II, Wspomnienie III 497

Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach 524

Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach 529

Okładka - Prace Pienińskie 2019

2019 – Prace Pienińskie, tom 29, n.35 egz.

30 zł

 

Wstęp  3

I. Rozprawy i artykuły

Aleksandra Dudek – Symbolika w ludowych pieśniach pienińskich. Ekwiwalentyzacja, czy paralela 5

Jan Tyszkiewicz – Informacja Jana Kacwina, flisaka i strażnika wodnego z Zawodzia w Krościenku  25

Ludwik Frey – Krwawe rośliny  37

Agnieszka Nikel – 0 niezwykłych roślinach na Spiszu – ,,typy spod ciemnej gwiazdy – artyści wśród przestępców” 57

Krzysztof Miraj – Chow i hodowla gęsi domowych w Sromowcach  69

Jerzy M. Roszkowski- Polskie działania militarne na Spiszu 1918-1919  89

Andrzej Skorupa – Maciaszowce i ich kościół  107

Andrzej Skorupa – Wielka Frankowa i jej kościół 121

Zuzanna Kasencakova, Maciej Wawrzczak – Zamek w Starej Lubovni w świetle archeologicznych badan i nadzoru nad pracami budowlanymi w 2018 roku 133

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

Ryszard M. Remiszewski – Ugrupowanie Niepodległościowe Zamek 153

Jan Plucinski – Wspomnienia (fragment)  164

Marek Gotkiewicz – Ze wspomnień Mariana Gotkiewicza z lat trzydziestych 168

Ryszard M. Remiszewski – Hymn ojczyźniany Stanisława Drohojowskiego  172

Maria Barbara Styk – Henryk Sienkiewicz – Z Szczawnicy  177

Bogdan Smigielski – Walka o Spisz i Zaolzie w archiwalnej tece Kazimierza Roupperta  180

Józef Nyka – Brat Cyprian na Hawraniu? 192

Ryszard M. Remiszewski – Rekonstrukcja zamku ,,Pieniny” w wydaniu

Zbigniewa Urbańskiego  196

Tomasz Kowalik – Podhalańskie rocznice i jubileusze 202

Ryszard M. Remiszewski – Inspiracja były ruiny tajemniczego zamku w Pieninach 205

Ryszard M. Remiszewski – Wapiennik w Małych Pieninach  214

Maciej Wawrzczak, Marian Sojak – Dwa nowożytne znaleziska z terenu północnej Słowacji (Spisz) 222

Małgorzata Wesołowska – Tajemnice czarnego bociana  228

III. Varia

Jerzy Regiec – Kronika flisacka 2019 r  239

Krzysztof Miraj – Uroczyste otwarcie sezonu flisackiego w 2019 r. w Sromowcach Wyżnych Kątach 244

Ryszard M. Remiszewski – Mistrz, Muzyka, Miasto, czyli 3 x Moniuszko z udziałem pienińskich flisaków 249

Ryszard M. Remiszewski – Flisacy podziękowali za udany sezon 2019 roku 256

Sylwia Piekarczyk, Alina Lelito – Perry Pienin 2019  262

Ryszard M. Remiszewski – Zamek na Czorsztynie 268

Ryszard M. Remiszewski – Tablica upamiętniająca Jerzego Kukuczkę 278

Ryszard M. Remiszewski – W Kasinie Wielkiej, w 100. rocznicę śmierci Apolinarego Dziewolskiego 283

Alina Lelito – Legenda o okrutnym przeorze na deskach kinoteatru ,,Pieniny” w Szczawnicy  294

Wladyslawa Bodziarczyk – Dzieje Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem 300

Alina Lelito – Nowa siedziba dla artystów TPSP 306

Ryszard M. Remiszewski – Mostki na Grajcarku nazwane 309

Aneta Dusik – Kobiece nabieranie kształtów. Rzeźba kobiety z dzbanem czeka na renowacje  314

Marek Gotkiewicz – Wspomnienia o młodych taterniczkach w zapiskach tatrzańskich Mariana Gotkiewicza316

Marek Maluda – Górska Biblioteczka Historyczna Józefa Nyki 319

Jadwiga Plucinka-Piksa – Sanktuarium czorsztyńskie .325

Ryszard M. Remiszewski – Relikwie św. Kingi dla Bazyliki w Ostrzyhomiu 327

Jadwiga Plucirika-Piksa – Derenczańskie uroczystości  329

Ryszard M. Remiszewski – Stanisławowi Urbanowi 332

Ryszard M. Remiszewski – Stanisław Kołodziejski (1952-2019) 337

Janusz Kamocki – Franciszek Bachleda Księdzularz 341

Justyna Zachwieja – Zdzisław Soliwoda w naszych sercach i pamięci 343

Adam Jarzębski, Krzysztof Florys – Questy – Wyprawy Odkrywców w Szczawnicy – dziedzictwo i nowoczesność w grach terenowych 347

 

IV. Recenzje, polemiki

Ryszard M. Remiszewski – Wolne miasto Zakopane  357

Ryszard M. Remiszewski – Jurgów – kościół św. Sebastiana360

Tomasz Kowalik – Fotografia mówi tylko prawdę 363

Barbara Morawska-Nowak – ,,Prace Pienińskie” 2017, tom 27 366

Tomasz Kowalik- Spotkajmy się w Pieninach  367

Aneta Dusik – Historie niezwykle. Można się nimi zachwycić od razu lub po trochu -wybierając co ciekawsze „kaski” Najnowszy tom 28 Prac Pienińskich jest już dostępny 370

Weronika Błażusiak, Alina Lelito – Prace Pienińskie mówione  371

Tomasz Kowalik – Nowy tom „Prac Pienińskich” 375

Prace Pienińskie o Spiszu 376

V. Poezje

Krystyna Aleksander – Ostatnie życzenie  24

Zofia Lukasz – Dzieciństwo  68

Sławek Słowik – Chwila refleksji 106

Sławek Słowik – Przemijanie  120

Jerzy M. Kiersztyn – Boży dar 132

Kazimierz Majerczak – Po stu latach 151

Krystyna Aleksander – Pożegnanie 238

Krystyna Aleksander – Zostaniesz zawsze w pamięci 355

Barbara Golofit – Pożegnanie Pienin 356

Krystyna Aleksander – W Noc Wigilijną 378

Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach 379

Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach 384

Okładka - Prace Pienińskie 2020

2020 – Prace Pienińskie, tom 30,n. 300 egz.

cena 35 zł

Wstęp od przysłów zaczynamy

 

I. Rozprawy i artykuły

 • Tomasz Kowalik – Edward „Baca”   Moskała (1926-1995). Zasadźca, czyli założyciel
 • Ludwik Frey – Leszczyna – drzewo
 • Krzysztof Miraj – Problemy   regionalizacji Pienin
 • Justyna Cząstka-Kłapyta – Kosmogonia jako źródło   interpretacji niektórych toponimów i hydronimów Tatr – próba nowego ujęcia
 • Tomasz Gałwiaczek – Opisy Pienin na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” z lat 1859-1870:
 • Daniel Gazda, Paweł Kocańda – Badania Pienińskiej Misji Archeologicznej w latach 2018-2020 w Pieninach
 • Maciej   Wawrzczak, Marian Sojak – Forma narzędziowa z wczesnej epoki brązu (?) z  miejscowości Batizovce okr. Poprad
 • Andrzej Skorupa – Lechnica, Relów i ich kościoły
 • Andrze] Skorupa – Historia ołtarzy w kacwińskim kościele
 • Beata Szkaradzińska – Sypańce – fenomen kultury   materialnej Spisza
 • Maciej Kijowski – O Profesorze Maksymilianie Tytusie   Huberze i przejęciu kosztów jego pogrzebu przez Państwo. Kilka uwag w   70.’rocznicę śmierci wybitnego uczonego
 • Ryszard M. Remiszewski – Walcząc o muzykę czyli Barokowe   Eksploracje w czasach zarazy. Wywiad z Agnieszką Żarską – pomysłodawczynią festiwalu i jego dyrektorem artystycznym
 • Jerzy M. Roszkowski – Ochrona przyrody w polskiej części Tatr

 

II. Przyczynki, komunikaty   historyczne, krajoznawcze

 • Rrszard   M. Remiszewski – W 100.lecie niepodległości Orawy i Spisza
 • Rrszard M. Remiszewski – Piotr Borowy – przypowieść o tym, dlaczego Spisz, Orawa i Czadeckie garną się do Rzeczypospolitej
 • Tomasz Kowalik – Krościenko nad Dunajcem. Spółdzielnia,   która żywiła i ozdabiała
 • Andrzej Skorupa – Odnowienie kolejnych zabytków ruchomych niedzickiego kościoła
 • Tomasz Gałwiaczek – Z dziejów architektury obronnej.   Modelarska wizja zamku w Czorsztynie – propozycja wydawnicza oficyny „GPM”.
 • Czorsztyn
 • Ryszard   M. Remiszewski – Hymn Górali Polskich
 • Beata   Szkaradzińska – Stanisław Piłat olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
 • Tomasz Kowalik – Radość – w gminie, będzie … Klaster.
 • Anna   Wawrzczak, Maciej Wawrzczak – Niewielki przyczynek do historii Podhala. Medal znaleziony w miejscowości Frydman, gm. Łapsze Niżne
 • Krzysztof Miraj – Spływ flisacki na Orawie
 • Ballada   o Grodzisku Szczyrzyckim. Z łacińskiego   rękopisu Jana Janczego opracował   ks. Bronisław Krzan ze Szczyrzyca

 

III.  Varia

 • Jerzy Regiec – Kronika flisacka 2020 r
 • Bożena   Soliwoda – Rewitalizacja XIX-wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych   funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem
 • Jan Tyszkiewicz – Jeszcze o demonach wodnych
 • Ryszard   M. Remiszewski – Edukacyjna ścieżka ratowników górskich w Pieninach
 • Alina Lelito – Skromnie, ale – jak zawsze – serdecznie. X Dni Przyjaźni   Polsko-Węgierskiej w   Szczawnicy
 • Ryszard   M. Remiszewski – Przy Bożej Męce
 • Bogdan   Śmigielski – Henryk Hermanowicz górski fotograf Pienin .
 • Stanisław   Błażusiak – Skocznia narciarska w Malinowie, jaka była?
 • Jan   Sydoriak – Moje wspomnienia z dziecięcych lat
 • Marek Gotkiewicz – Jeszcze jeden kolejny tekst o   Frydmanie
 • Alina   Lelito – Muzeum Pienińskie z nową salą wystawienniczą. Ewa Polak-Trajdos i   Marian Romuald Polak- twórczość
 • Tadeusz   M. Trajdos – Uroczystość w Szlachtowej .
 • Ryszard M. Remiszewski   – Drzeworyty zdrojowe Stefanii Dretler-Flin
 • Jan   Tyszkiewicz – Wspomnienie starego czytelnika korzystającego z księgozbioru
 • Gminnej   Biblioteki Publicznej w Krościenku
 • Maria Barbara Styk – Kroniki   Tygodniowe. Fragmenty [Z Szczawnicy] Bolesław Prus
 • Ryszard M. Remiszewski – „Maguranka” wystąpiła   w Pieninach
 • Alina Lelito – Szczawnicki celebryta
 • Ryszard M. Remiszewski – W drodze do gór, rozważania pod Nową Białą
 • Frantiśek Zifcak – Spomienka na Dr. h. c. doc. PhDr. Ivana Chalupeckćho (1932-2020) 348 Anna Golonka, Leszek Golonka   – Wspomnienie o Andrzeju Golonce, prawnuku Apolinarego   Dziewolskiego

 

IV. Recenzje, polemiki

 • Karol Plesiński – Książka „Flisacy pienińscy” jako kompendium wiedzy o   narodowym dziedzictwie kulturowym
 • Paweł   Kocańda – Wincentego Kasprowicza Kronika zameczku św. Kingi w Pieninach, czyli   o uratowanym rękopisie raz jeszcze .
 • Bogdan Śmigielski – Metryka Józefińska i   Franciszkańska Łącka 1787, 1820
 • Ryszard   M. Remiszewski – Ochotnica w walce z okupantem .
 • Tomasz Kowalik – Dwanaście naszych   ważnych spraw. Tylmanowskie miary czasu
 • Alina Lelito – Andrzej Dziedzina Wiwer   – Maluwone kwiotki
 • Alina Lelito – Poezja z serca gór. Jan   Gwóźdź, Sonety Pienińskie w fotografiach
 • Maciej Wawrzczak – Archeologicky   vyskurn v polohe Hozelec-Dubina. Archaeological research in Hozelec, Dubina   site, zost. Maria Hudakova, Matńs Hudak, Juraj Timura, Muzeum Spisa v   Spiśske] Novej Vsi, Spiśska   Nova Ves, 2019, SS. 167.
 • Ryszard M. Remiszewski – Skarby   Dursztyna
 • Tomasz Kowalik – Pieniny; Pieniny przecudna krainaacławiaka: Przewodnik   turystyczno-edukacyjny, Szczawnica 2019, s. 28
 • Tomasz Kowalik – Dziewięćsiły   gorczańskie w rozkwicie
 • Alina Lelito – Prace Pienińskie 29/2019
 • Tomasz   Kowalik – Pieniny; Pieniny przecudna kraina
 • Barbara   Morawska-Nowak- Prace Pienińskie, tom 29. Pieniński Ośrodek Historii Turystyki Górskiej, Szczawnica 2019
 • Aneta Dusik – Spław drewna, krwawe rośliny i   tajemniczy czarny bocian

 

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander – Królewskie   miasto Krościenko
 • Maria Barbara Styk – Pożegnanie Pienin
 • Krystyna Aleksander – Kto z nas przeżyje? .
 • Sławek Słowik – Nowy dzień
 • Sławek Słowik – Posiadanie świadomości
 • Maria Barbara Styk – Dwie sosny .
 • Maria Barbara Styk – Śpiywka o uconym Janku Janczym
 • Jakub Żmidziński – żółte grzebienie
 • Sławek Słowik- Dusza moja
 • Kazimierz Majerczak – Wojowaniem jest   życie człowieka
 • Zofia Łukasz – To moja tajemnica
 • Sławek Słowik – Wątpliwość .
 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach
 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach

2021 – Prace Pienińskie, tom 31, n. 6 egz.