Uchwała nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024

https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k20_u063_20230909.pdf

Uchwała nr 63/XX/2023
Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK
i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 14 pkt 5 oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala,
co następuje:
§ 1
1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2024 roku w następujących
wysokościach:
1) 84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku,
2) 57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024
roku,
3) 39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku,
2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale
PTTK w terminie do 31 marca 2024 roku, bądź w momencie wstąpienia do Towarzystwa.
3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2024 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę
nie mniejszą niż 300,00 zł.
§ 2
1. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego
PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:
1) 56,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
2) 38,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 2,
3) 26,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust.
1 pkt 3,
2. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Zarząd Główny PTTK na działalność
jednostek regionalnych PTTK w 2024 roku w wysokości 2.000 zł na każdą jednostkę regionalną plus 0,60
zł od każdego członka zwyczajnego PTTK, który opłacił składkę członkowską PTTK lub został zwolniony z
jej opłaty w 2023 roku, na podstawie:
1) Uchwały nr 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z 29 października 2022 r. w sprawie wysokości
składki członkowskiej PTTK na rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku
2023,
2) nadesłanych sprawozdań oddziałów PTTK z danego województwa na druku TK-O ze stanem
na 31 grudnia 2023 r. i po weryfikacji stanu przez Biuro ZG PTTK.
§ 3
1. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę
małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
2. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3
są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.
§ 4
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach
ponadpodstawowych,
3) dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach
ponadpodstawowych,
4) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach
zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
5) dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK
w okresie od 1 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 5
Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka
określającego termin jej ważności i tak:
1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025
jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1,
2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025
jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa
w § 1 ust. 1 pkt 2,
3) naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025 jest
przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust.
1 pkt 3,
4) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2024 – 31.03.2025
jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki, przedłużeniem ważności legitymacji członka
PTTK osobom, o których mowa w § 4 pkt 1)-4),
5) naklejenie znaczka oznaczonego literami ZM oraz terminem ważności: 01.09.2024 – 31.03.2025
jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki przez osoby wymienione w § 4 pkt 5).
§ 6
1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:
1) 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2) 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1
pkt 3,
3) 9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2024 w wysokości: 9,00 zł będącą kosztem wykonania oraz
dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.
§ 7
W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:
1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami
podanymi w § 2,
2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty
za legitymację do ZG PTTK,
3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający
wnosi składkę w Oddziale PTTK,
4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego
w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.
§ 8
Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu
członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2024,
według następujących zasad:
1) w przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie
w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
2) w przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę
manipulacyjną w wysokości 6,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata,
z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt 3).
3) znaczki członkowskie za 2023 rok w wysokości określonej w pkt 2) można będzie nabywać
od 1 kwietnia 2024 r.
§ 9
1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału
o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 9,00 zł, a także opłacić
składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w §
9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki
w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.
§ 10
Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.
§ 11
1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji
niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Główny PTTK