Uchwała w sprawie składek PTTK na 2022

Uchwała nr 235/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

 1. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2022 roku.
 2. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2022 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

 

§ 2

 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1) 40,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,

2) 25,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3) 20,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,

 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Zarząd Główny PTTK na działalność jednostek regionalnych PTTK w 2022 roku w wysokości 2.000 zł na każdą jednostkę regionalną plus 0,50 zł od każdego członka zwyczajnego PTTK, który opłacił składkę członkowską PTTK lub został zwolniony z jej opłaty w 2021 roku, na podstawie:

1) Uchwały nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021,

2) nadesłanych sprawozdań oddziałów PTTK z danego województwa na druku TK-O ze stanem na 31 grudnia 2021 r. i po weryfikacji stanu przez Biuro ZG PTTK.

 

§ 3

 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4) bezrobotni,

5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 są:

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

 

§ 4

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1) Członkowie Honorowi PTTK,

2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,

3) dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,

4) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,

5) dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 

§ 5

Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:

1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,

2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3) naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,

4) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki, przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4 pkt. 1)-4),

5) naklejenie znaczka oznaczonego literami ZM oraz terminem ważności: 01.09.2022 – 31.03.2023 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki przez osoby wymienione w § 4 pkt. 5).

 

§ 6

 1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1) 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,

3) 8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

 1. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
 2. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2022 w wysokości: 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

 

 

§ 7

W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:

1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,

2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,

3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,

4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.

 

§ 8

Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2022, według następujących zasad:

1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.

2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3).

3) Znaczki członkowskie za 2021 rok w wysokości określonej w pkt.2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2022 r.

 

§ 9

 1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 6,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
 2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

 

§ 10

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

 

§ 11

 1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Główny PTTK

 

 

 

Zarządzenie nr 8/2021

Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 22 października 2021 r.

 

w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022

 

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi spraw członkowskich, to jest przedłużenia ważności legitymacji PTTK stanowiącej dokument potwierdzający przynależność do PTTK, prawo do korzystania z Rabatu PTTK oraz objęcie ochroną ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – na podstawie § 11 ust. 1 uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Z dniem 1 listopada 2021 r. Biuro Zarządu Głównego PTTK rozpocznie dystrybucję znaczków członkowskich dokumentujących opłacenie składki, bądź zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej PTTK za rok 2022.
 2. Zarządy oddziałów PTTK składają zapotrzebowanie na odpłatne znaczki członkowskie PTTK, legitymacje PTTK i znaczki organizacyjne PTTK zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1. Znaczki, legitymacje PTTK oraz znaczki organizacyjne PTTK będą przekazywane po dokonaniu wpłat na konto ZG PTTK lub w kasie Biura ZG PTTK, w wysokościach określonych w Uchwale ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r.
 3. Zarządy oddziałów PTTK, które chcą otrzymać nieodpłatnie znaczki członkowskie PTTK, legitymacje PTTK i znaczki organizacyjne PTTK wypełniają zapotrzebowanie stanowiące załącznik nr 2.
 4. Zarządy oddziałów PTTK powiadamiają członków PTTK za pośrednictwem zarządów kół-klubów lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób o obowiązku opłacenia składki członkowskiej PTTK za rok 2022.
 5. Zarządy oddziałów PTTK informują członków PTTK kontynuujących przynależność do PTTK, że w przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2022 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTTK), a zarazem utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2021 wygasa 31 marca 2022 roku.
 6. Osoby, które zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące podlegają przepisom Art. 16 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK, to jest ustaje ich członkostwo zwyczajne w PTTK, które może zostać przywrócone po opłaceniu zaległych i bieżących składek. Zarząd oddziału nie ma obowiązku informowania członka PTTK o występującej zaległości (Art. 16 ust. 3-4 Statutu PTTK).

 

§ 2

Legitymacja członka zwyczajnego PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2022 w wysokości określonej w § 1 ust. 1 Uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r. jest dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie NNW do 31 marca 2023 roku.

 

§ 3

Zarządy oddziałów PTTK powiadamiają członków zwyczajnych PTTK o możliwości złożenia oświadczenia woli związanego z ubezpieczeniem NNW. Oświadczenie sporządza ubezpieczony w 2 egzemplarzach, jeden dla ubezpieczyciela, drugi dla ubezpieczonego. Oświadczenie przeznaczone dla ubezpieczyciela ubezpieczony przesyła na adres ubezpieczyciela. Aktualny wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej PTTK w zakładce ubezpieczenia.

§ 4

Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2022, według zasad określonych w § 8 Uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r. Oddział zobowiązany jest powiadomić członka opłacającego zaległe składki o tym, że za okres zaliczenia ciągłości stażu członkowskiego członek nie był ubezpieczony. Znaczki za lata ubiegłe sprzedawane są przez Biuro ZG PTTK do wyczerpania zapasów. Druk zapotrzebowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Znaczki członkowskie za 2021 rok na tym druku zapotrzebowania można będzie nabyć od 1 kwietnia 2022 r.

 

§ 5

 1. Osoby wstępujące do PTTK w roku 2022 powinny:

1) wypełnić w 2 egz. deklarację członka PTTK (w tym 1 egz. dla wstępującego),

2) opłacić wpisowe w wysokości:

 1. a) 20,00 zł w przypadku osób opłacających składkę normalną,
 2. b) 10,00 zł w przypadku osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 5 pkt. 2) ppkt. c),
 3. c) 8,00 zł w przypadku dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

3) opłacić składkę członka zwyczajnego PTTK normalną lub ulgową w wysokości określonej uchwałą ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r.

 1. W kwocie wpisowego zawarta jest opłata za legitymację oraz znaczek organizacyjny, która w roku 2022 wynosi 8,00 zł.

 

§ 6

 1. Członkowie PTTK – rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią, mogą opłacić składkę ulgową (składka rodzinna).
 2. Uprawnione osoby wymienione w § 6 ust. 1 składają odpowiednie oświadczenie w Oddziale, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4.

 

§ 7

 1. Członkowie PTTK uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej na podstawie § 4 pkt. 1)- 4) uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r. mogą otrzymać nieodpłatnie legitymację PTTK oraz znaczek Z będący potwierdzeniem przedłużenia ważności legitymacji PTTK na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.
 2. Dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK, o których mowa § 4 pkt. 5) uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r., po opłaceniu wpisowego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2) ppkt. c) niniejszego zarządzenia otrzymują legitymację PTTK oraz znaczek ZM będący potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki członkowskiej PTTK na okres od 1 września 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

 

§ 8

 1. W dyspozycji oddziałów PTTK pozostają środki finansowe, o których mowa w § 7 Uchwały nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r., a o ich przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału własną uchwałą.
 2. W przypadku odstąpienia przez Zarząd Oddziału PTTK, na mocy własnej uchwały, od pobierania wpisowego w wysokości ustalonej przez ZG PTTK, Zarząd Oddziału zobowiązany jest wnieść do ZG PTTK opłatę w wysokości 8,00 zł za każdą pobieraną legitymację PTTK.

 

§ 9

Osoby, które utraciły legitymacje ponoszą koszty określona w § 9 Uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r., chyba że Zarząd Oddziału podejmie uchwałę o odstąpieniu od pobierania od nich opłat dokonując za te osoby opłacenia kosztu legitymacji w wysokości 6,00 zł i właściwej składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

 

§ 10

Biuro Zarządu Głównego PTTK realizuje wysyłkowo zamówienia wyłącznie od 100 zł wartości zapotrzebowań. Zapotrzebowania na kwotę poniżej 100 zł będą realizowane po nadesłaniu znaczka pocztowego o odpowiedniej wysokości.

 

§ 11

Jednostki regionalne PTTK, o których mowa w § 2 ust. 2 Uchwały nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r., otrzymują składki członkowskie na działalność w roku 2022 po złożeniu oświadczenia, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 lub 5a oraz na podstawie sporządzonych zbiorczych sprawozdań dla danego województwa nadesłanych w terminie przez oddziały na druku TK-O, opracowanych przez Biuro ZG PTTK.

 

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sekretarz Generalny ZG PTTK

/-/ Adam Jędras

Otrzymują:

Zarządy Oddziałów PTTK – wszystkie